News/Magazines

Tổng hợp các bài dịch Interviews & News trên các tạp chí và báo mạng, được sắp xếp theo thời gian phỏng vấn hoặc đưa tin.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: