@skullhong 03/2012

[Twitter] 120331 Hongki

skullhong 다들수고했어 짧은 시간이였지만 다시 빨리활동하고싶어졌어..그리고 너무 위험하게 차 따라오다 다쳐!!!조심해!!!추운데 다들 언능 들어가 고마워^^!!!!
Translation: Great job, everyone. Though our performance is short, we want to do activities again quickly.. And you’ll get hurt if you follow us by car so dangerously!!! Be careful!!! It’s cold, hurry and go back. Thank you^^!!!!

Dịch: Làm tốt lắm, mọi người ạ. Mặc dù phần biểu diễn của chúng tôi ngắn ngủi, chúng tôi đã lại muốn mau chóng hoạt động trở lại rồi…Và các bạn sẽ bị thương nếu như các bạn đuổi theo chúng tôi bằng ô tô một cách nguy hiểm như thế!!! Hãy cần thận chứ!!! Trời lạnh đấy, nhanh chóng về nhà đi. Cám ơn các bạn^^!!!!

===

[Twitter] 120331 Hongki & Seunghyun

chungxuan @skullhong 지금 제가 놀려드릴게요! 형 바로 뒤에있거든용
Translation: @skullhong I’m here to make fun of you now! Hyung, I’m right behind you

Dịch: @skullhong Em ở đây để trêu anh đây! Hyung, em ở ngay phía sau anh.

skullhong 다들 어디야?뭐해? 청계천에서 놀자…아!!그리고 나 살엄청쪘어…놀리러와
Translation: Where’s everyone? What are all of you doing? Let’s have fun at Cheonggyecheon…Ah!! And I’ve put on so much weight… Come make fun of me

Dịch: Mọi người đâu rồi? Tất cả các bạn đang làm gì thế? Hãy cùng vui vẻ tại Cheonggyecheon…Ah!! Mà tôi đã tăng cân rất nhiều…. Hãy đến để cười tôi đi.

===

[Twitter] 120330 Hongki

skullhong 라니아 동생 디!!가 트위터를 시작했음 ㅋㅋ 화이팅해라 아 주소 @rania_didid
Translation: RaNia dongsaeng Di!! has started using Twitter. Keke! Fighting to her. Ah, her ID @rania_didid

Dịch: Em gái RaNia Di!! đã bắt đầu dùng Twitter.Keke! Hãy cổ vũ cô ấy. Ah, ID của cô ấy là @rania_didid

skullhong 야쿠르트는 이렇게 먹는게 제맛이지!!!!
Translation: Yakult is best to drink this way!!!!

Dịch: Yakult (nôm na là sữa chua)  ngon nhất là uống kiểu này!!!!

===

[Twitter] 120328 Hongki
skullhong 일본어로 가사 쓰는데 한계가잇군….일본어 더 공부해야하나….머리아파
Translation: Writing lyrics in Japanese but there’s a limit to my ability…. Must I study Japanese even further…. Headache

Dịch: Đang viết lời bài hát bằng tiếng Nhật mà khả năng của tôi lại có hạn… Tôi phải học tiếng  Nhật nhiều hơn nữa…. Đau đầu quá.

===

[Twitter] 120326 Hongki

skullhong 한국와서 가장먹고싶은걸 지금먹네!!!의힣히힣히
Translation: Back to Korea and eating what I wanted to eat most right now!!! Heeheehee

Dịch: Quay về Hàn Quốc và đang ăn món tôi muốn ăn nhất bây giờ!!!Heeheehee

===

[Twitter] 120325 Hongki

skullhong 가능해!!!RT @Hongkita @skullhong오 빠 아주 멀리 떨어져 있는 팬들에게 인사 해주시겠어요?저희들이 진정 원하는게 뭔지 아세요?바로 우리 보물 FT아일랜드의 루마니아 콘서트예요.거의 불가능하다는거 저희들도 알아요 그치만 계속해서 저희들의 꿈을 믿을 수있게 힘을 주세요.
Translation: It’s possible!!! RT @Hongkita @skullhong Oppa, can you greet the fans who are living far away overseas? Do  you know what we really want? That is our treasures, FTIsland’s Romania concert. We know that it’s quite impossible. But please give us strength so that we can continue to believe in this dream.

Dịch: Điều đó là có thể!!! RT @Hongkita @skullhong Oppa, anh có thể gửi lời chào tới fans đang sống ở hải ngoại xa xôi không? Anh có biết điều chúng em thực sự muốn là gì không? Là các kho báu của chúng em, một concert của FT Island tại  Rumani. Chúng em biết điều đó là hoàn toàn không thể, nhưng hãy cho chúng em sức mạnh để có thể tiếp tục tin vào giấc mơ này.

===
[Twitter] 120324 Hongki

skullhong 엠넷에서 미국공연방송햇구나!!근데 뭔가 이렇게 아쉽냐 음…미국에서 한걸 다 보여줄수없는게 아쉽구만 그리고…음…우리에 대해 좀더 설명할수잇었을텐데… 그런것들이 없네 뭐어때 공연무사히마쳤는데 ㅋㅋ
Translation: Our concert in America was aired on Mnet!! But it’s a pity somehow… It’s a pity that not everything we did in America is shown though, and… hmm… There could have been more explanation about us… But there isn’t. Oh well, we ended the concert smoothly, keke

Dịch: Concert của chúng tôi tại  Mỹ đã được phát sóng trên Mnet!! Nhưng hơi đáng tiếc… Thật tiếc là không phải tất cả những gì chúng tôi biểu diễn ở Mỹ được phát sóng, và…hmm… Lẽ ra có nhiều đoạn giới thiệu về chúng tôi hơn…nhưng không có. Oh tốt thôi, chúng tôi đã kết thúc concert một cách thuận lợi, keke

skullhong 오늘도 다들 수고!!!!
Translation: Great job today too, everyone!!!!

Dịch: Hôm nay các bạn cũng làm tốt lắm, mọi người ạ!!!!!!!!

skullhong きょうも おつかれ!!!!^^きおつけて かえてね!!!!!!
Translation: Thank you for today as well!!!!^^ Go back safely!!!!!!

Dịch: Cám ơn các bạn về ngày hôm nay!!!!! ^^ Hãy về nhà an toàn!!!!!

skullhong えぇじゃないか!!!!!!!!!!!!!!やばい…..
Translation: Eejanaika*!!!!!!!!!!!!!! Oh gosh…..

Dịch: Tàu lượn siêu tốc!!!!!!!!!!!!!! Oh trời ơi……

*Tàu lượn siêu tốc tại Fuji-Q Highland

skullhong 뿅뿅
Translation: *Bbyong bbyong*

skullhong 후지큐!!!!!
Translation: Fuji-Q!!!!!

skullhong ろそろそ
Translation: Slowly

Dịch: Từ từ.

===

[Twitter] 120323 Hongki

skullhong App store에 ftislandshake 게임나왓다…뭐지?!ㅋㅋㅋ다운받아봐야겟다!!!!서둘러!!!!
Translation: FTISLAND SHAKE game is out in App Store… what is it?! Kekeke! I’ve got to download it and try!!!! Quickly!!!!

Dịch: Trò chơi  FTISLAND SHAKE đã có mặt trong App Store… Gì thế này?! Kekeke! Tôi phải download về chơi thử mới được!!!! Nhanh lên nào!!!!

skullhong あした….ふじQ!!!!!!!あしたあそぼ!!!!^^
Translation: Tomorrow…. Fuji-Q!!!!!!! Let’s have fun tomorrow!!!!^^

Dịch: Ngày mai…Fuji-Q!!!!!!! Ngày mai hãy cùng vui vẻ nào!!!!^^

===

[Twitter] 120320 Hongki

skullhong 날씨는 너무 좋은데….^^
Translation: The weather is very good….^^

Dịch: Thời tiết thật là tốt…. ^^

===

[Twitter] 120319 Hongki

skullhong 이것두
Translation: This one too

Dịch: Cả tấm này nữa.skullhong 이거올린적있나?
Translation: Have I uploaded this before?

Dịch: Tôi đã upload hình này chưa nhỉ?


skullhong 너희한테 무서운 우리매니져는 일본오면 주부가 되요..^^ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Our manager who seemed to be fierce to all of you, becomes a homemaker when he comes to Japan..^^ Kekeke

Dịch: Quản lý của chúng tôi, người có vẻ hung dữ đối với các bạn, lại trở thành người làm việc nhà khi anh ấy sang Nhật…^^ Kekeke


skullhong 눈이 떠지지않는아침…그래도 좋은아침^^오늘은 팬미팅2회 내일도 2회!!!あとで あそぼ!!!^^
Translation: A morning where I can’t open my eyes… Even still, good morning^^ 2 rounds of fanmeeting today and 2 rounds tomorrow too!!! Let’s play later!!!^^

Dịch: Một buổi sáng tôi không thể mở mắt ra được…Ngay cả thế thì cũng chào buổi sáng ^^ Hôm nay có 2 lượt fanmeeting, và ngày mai cũng 2 lượt!!! Lát nữa, hãy cùng chơi nhé!!! ^^

skullhong 일본…오랜만이네 근데….잘자?나졸리니까 ㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Japan… It’s been a long time but…. good night? Because I’m sleepy, kekekekeke

Dịch: Nhật Bản… Đã lâu rồi, nhưng mà…Chúc ngủ ngon? Vì tôi buồn ngủ lắm, kekekekeke

===

[Twitter] 120318 Hongki

skullhong 마지막방송을 무사히마쳤습니다…8주동안 너무너무우리의 힘이 되어준 프리마돈나….고마워 사랑해!!!일본갔다무사히올께!!!!
Translation: Our last stage has ended smoothly… Primadonna, who has give us lots of strength for these 8 weeks…. thank you. I love you!!! We will be back safely from Japan!!!!

Dịch: Sân khấu cuối cùng của chúng tôi đã kết thúc một cách nhẹ nhàng…. Primadonna, những người đã cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh trong 8 tuần qua… Cám ơn các bạn. Tôi yêu các bạn!!!! Chúng tôi sẽ trở về từ Nhật một cách bình an!!!!

===

[Twitter] 120317 Hongki & Seunghyun

Đọc từ dưới lên.

chungxuan @skullhong 우와 ㅋ 나도안씌워주는데 ㅋ
Translation: @skullhong Wow, keke! You don’t even put up for me, keke

Dịch: @skullhong Wow, keke! Anh còn không bao giờ che ô cho em nữa là, keke

skullhong 내일…팬미팅하자!!!!!!!!!!!12시반이니까!!!!!!!!!비와도 한다!!!!!!!!!내가 우산씌워줄께
Translation: Tomorrow… Let’s have a fanmeeting!!!!!!!!!!! It’s at 12.30pm!!!!!!!!! We’ll go on with it even if it rains!!!!!!!!! I will put up umbrellas for you.

Dịch: Ngày mai… Hãy tham gia fanmeeting!!!!!!!!!!!!! Lúc 12:30pm!!!!!!!!!!! Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ngay cả khi trời mưa!!!!!!!!!!!!! Tôi sẽ che ô cho các bạn.

===

[Twitter] 120317 Hongki

skullhong 오늘도 모두 수고했어!!!!!!!우캬컄 난이제레코딩…후후 내일 인기가요 팬미팅 에서 만나자고!!!!!^^
Translation: Great job today too, everyone!!!!!! Kyakya! I’m going for a recording now… Huhu, see all of you at Inkigayo and fanmeeting tomorrow!!!!!^^

Dịch: Mọi người hôm nay cũng làm tốt lắm!!!!!! Kyakya! Tôi chuẩn bị đi ghi hình bây giờ….Huhu, hẹn gặp lại các bạn ngày mai tại  Inkigayo và fanmeeting!!!!!^^

skullhong 굿모닝 졸려어어어어어 이따한시반에 봐!!!^^
Translation: Good morning. I’m sleepyyyyyy. See all of you at 1.30pm later!!!^^

Dịch: Chào buổi sáng. Tôi buồn ngủ quáaaaaa. Hẹn gặp các bạn lúc 1:30pm.

===

[Twitter] 120316 Hongki & Minhwan

Đọc từ dưới lên.

skullhong @FtDrMH1111 즐겨즐겨
Translation: @FtDrMH1111 Have fun, have fun

FtDrMH1111 @skullhong ㅋㅋㅋ나도 한번 해볼까
Translation: @skullhong Kekeke! Shall I give it a try too

Dịch: @skullhong Kekeke! Em cũng sẽ thử chơi.

skullhong 5월15일….드디어 그놈이 온다 설렌다 미치겠다*
Translation: 15 May…. Finally it’s coming. Excited. Going crazy.*

Dịch: 15 tháng 5….Cuối cùng thì nó đang đến. Mong đợi. Phát điên lên mất.*

*(đề cập đến Diablo III, một game online)

===

[Twitter] 120316 Hongki

skullhong 말이그렇다는거지 ㅋㅋ 물어보고 잡은거야 ㅋㅋ 아무튼 내일 음중에서 봅세!!!한시반 사녹입세!!!
Translation: I’m just saying it that way, keke! I did ask (the company) and fixed the schedule, keke! Anyway, see all of you at Music Core tomorrow!!! Pre-recording at 1.30pm!!!

Dịch: Tôi chỉ nói theo cách đó thôi, keke! Chứ tôi đã hỏi (công ty) và sửa lại lịch làm việc, keke! Dù sao thì cũng hẹn gặp các bạn ngày mai tại Music Core nhé!!! Ghi hình trước lúc 1:30pm!!!

skullhong 일억퀴즈쇼끝!!!!!일억퀴즈쇼 PD공희철형이 나 생일선물로 제르미스캇 신발을 탁!!!!대박!!!!사랑해요형 나도 의리지켯어요!!!!^^일억퀴즈쇼 스케줄 우리 회사몰래 내가 잡은거거든…푸히히히 감사합니다!!!그리고 오늘 와준 프리아가들 누나들 이모님들 고마워용 ㅋㅋ 누구누구왓는지 다봣음 ㅋㅋ 분명 난눈마주쳣는데 삐지신분 몇분계심 표정으로 읽음ㅋㅋㅋ
Translation: End of 100 million quiz show!!!!! PD of 100 million quiz show, Gong Heechul-hyung gave me a pair of Jeremy Scott shoes as birthday gift!!!! Awesome!!!! I love you, hyung. I kept my word too!!!!^^ I fixed the schedule for 100 million quiz show without letting our company know… Puheeheehee! Thank you!!! And thank you to our Pri dearies, noonas and aunts who came today, keke! I saw everyone who came, keke! Met eyes with the fans and noticed that some of you were angry. I read it from your expressions, kekeke!

Dịch: Kết thúc 100 million quiz show!!!!! PD của chương trình 100 million quiz show, Gong Heechul-hyung đã tặng tôi một đôi giày hiệu Jeremy Scott làm quà sinh nhật!!!! Tuyệt vời!!!!! Em yêu anh, hyung. Em cũng sẽ giữ lời!!!!^^ Tôi đã sửa lịch trình để quay 100 million quiz show mà không cho công ty biết….Puheeheehee! Xin cám ơn!!! Và cám ơn Pri của chúng tôi, các bạn thân yêu, các chị và các cô/dì đã tới hôm nay, keke! Tôi đã nhìn tất cả những ai tới xem, keke! Đã trao đổi ánh mắt với fans và nhận ra rằng một vài người trong số các bạn đã tức giận. Tôi đọc được điều đó từ biểu hiện của các bạn, kekeke!

skullhong 오늘 뮤뱅수고!!!!어제 일찍잣더니 컨디션짱이였음!!!!ㅎㅎ 이따가 일억퀴즈쇼에서 보자구^^~
Translation: Great job for Music Bank today!!!! Slept early yesterday, so my condition was great!!!! Hehe! See all of you at the 100 million quiz show later^^~

Dịch: Hôm nay, tại Music Bank các bạn làm tốt lắm!!!! Hôm qua tôi đã đi ngủ sớm nên trạng thái của tôi rất tuyệt!!!! Hẹn lát nữa gặp lại các bạn tại 100 million quiz show ^^~

skullhong RT @FtGtJH 오늘 저녁부터 “오즈마” 방송입니다! ! Neverland
Translation: RT @FtGtJH “Ozma” will air starting tonight!! Neverland

Dịch: RT @FtGtJH “Ozma” sẽ bắt đầu phát sóng vào tối nay!! Neverland.

===

[Twitter] 120315 Hongki

skullhong ㅋㅋㅋㅋRT @MnetMcountdown 20120315엠카운트다운..뒤늦은후기-그동안지독하게고생해준프리의남자들FT아일랜드. 슬프고아련한마지막인사한컷방출합니다.Good Luck

Translation: Kekekeke! RT @MnetMcountdown 20120315 Mcountdown.. A late account – Pris’ men, FTIsland, who have been working hard severely this period of time. Releasing a final sad and faint photo. Good Luck

Dịch: Kekekeke! RT @MnetMcountdown 20120315 Mcountdown..Lần biểu diễn cuối cùng- Những người đàn ông của Pris, FT Island, đã làm việc cực kỳ chăm chỉ trong thời gian này. Tiết lộ một bức ảnh đau buồn và yếu đuối cuối cùng. Chúc các bạn may mắn.

skullhong 시체처럼 잠들려구…^^안녕 내일봐 잘자아아아아아

Translation: I want to sleep like a corpse…^^ Bye, see you tomorrow. Good nightttttt

Dịch: Tôi muốn ngủ say như chết…^^ Bye, hẹn gặp các bạn ngày mai. Chúc ngủ ngonnnnnnn

skullhong 엠카 끝!!!!ㅋㅋ으히히히 왠지 모르게 오늘 프리들 때문에 기분좋았음….수고했어^^!!!!!!!!!!!우린 삼겹살 좀 먹게!!!!!!!!!!!!!!

Translation: MCountdown ended!!!! Keke! Heeheehee! Somehow my mood is good because of Pris today…. Great job^^!!!!!!!!!!! We’re going to have some samgyupsal!!!!!!!!!!!!!!

Dịch: MCountdown đã kết thúc!!!! Keke! Heeheehee! Thế nào đấy mà tâm trạng tôi hôm nay rất tốt, vì có Pris…. Làm tốt lắm^^!!!!!!!!!!! Chúng tôi đi ăn chút thịt ba chỉ nướng đây!!!!!!!!!!!!!!

skullhong 아 목소리안나와…역시 타격있네

Translation: Ah, my voice can’t come out… There must have been a blow.

Dịch: Ah, giọng tôi không thể bật ra được…Có khi phải đánh cho một cái.

skullhong 오늘은 엠카!!!!이따가 보자구^^

Translation: MCountdown today!!!! See all of you later^^

Dịch: Hôm nay có MCountdown!!!! Hẹn lát nữa gặp các bạn nhé^^

===

[Twitter] 120314 Hongki

skullhong 그리고 사탕잘 받앗지??ㅎㅎ
Translation: And, did all of you receive the candies?? Hehe

Dịch: Mà tất cả các bạn đều nhận được kẹo chứ?? Hehe

skullhong 오늘도 수고!!ㅋㅋㅋ이야 본방때 여자키로 처음부터부를려니까 힘들지??ㅋㅋㅋ그래도 잘하던데?ㅋㅋㅋ내일도 기대할께 안녕
Translation: Great job today too!! Kekeke Yah, during the live show, singing the song right from the beginning in female key is tough right?? Kekeke! But all of you did it well though? Kekeke! Looking forward to tomorrow too. Bye

Dịch: Hôm nay các bạn làm cũng tuyệt lắm !! Kekeke Yah, suốt cả buổi ghi hình, hát đúng bài hát ngay từ đầu bằng tông giọng nữ là khó lắm phải không?? Kekeke, nhưng dù vậy các bạn đã làm rất tốt? Kekeke! Tôi mong chờ ngày mai cũng thế nữa. Bye.

skullhong


skullhong


skullhong


skullhong 코브라가 날 먹고있어!!!!네일링 끝판왕나왔다 진짜….너무이쁘다 세상에서 하나밖에 없는 선물을 매일 해주시는 @1caratkorea 원캐럿분들 정말감사합니다!!!!^^ 끝까지 함께해요!!!!
Translation: The cobra is eating me!!!! The ultimate nail ring has been released. Really…. very pretty. @1caratkorea who gives me the one and only gifts everytime, thank you to all 1carat staffs!!!!^^ Let’s do it together till the end!!!!

Dịch: Con rắn hổ mang đang ăn thịt tôi!!!! Nhẫn cho móng tay cuối cùng cũng được tiết lộ. Rất…rất đẹp. @1caratkorea là nơi luôn tặng tôi những món quà độc đáo duy nhất, cám ơn tất cả nhân viên của 1carat!!!^^ Hãy cùng làm việc với nhau cho tới cùng!!!!

skullhong 오늘은 뮤직온탑!!!ㅋㅋ화이트데이!!사탕많이묵으라!!!이따봐
Translation: Music on Top today!!! Keke! White Day!! Have lots of candies!!! See all of you later

Dịch: Hôm nay có Music on Top!!! Keke! Ngày lễ tình nhân trắng!! Chúc các bạn có thật nhiều kẹo!!! Hẹn lát nữa gặp lại.

===

[Twitter] 120313 Hongki

skullhong 열린음악회 무사히마침!!많이들 와주셔서 고마워ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 마지막까지즐기다와^^ 아!!백년만에 만나 우리 성모형!!!ㅋㅋ오랜만에 봐서 기분좋았음
Translation: Open concert ended smoothly!! Many of you came, thank you ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Come and have fun with us till the end^Ah! Met our Sungmo-hyung in 100 years!!! Keke! It’s been a long time since we last met, feeling good.

Dịch: Open Concert kết thúc một cách nhẹ nhàng !! Nhiều bạn đã tới, cám ơn ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Đến và vui vẻ cùng với chúng tôi cho tới cùng ^^ Ah! Một trăm năm mới gặp Sunnmo-huyng của tôi!!! Keke! Thật là rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cảm giác thật tuyệt.

===

[Twitter] 120313 Hongki & Sangchu

Đọc từ dưới lên.

SANGCHUKANGCHU @skullhong 안갈쳐주지롱^^ ㅋㅋ
Translation: @skullhong I’m not telling you^^ Keke

Dịch: @skullhong Anh không nói cho em đâu^^ Keke

skullhong @SANGCHUKANGCHU 으악!!!나도kbs인데!!!!어디서봣어요!!!
Translation: Argh!!! I’m at KBS too!!!!! Where did you see her!!!

Dịch: Argh!!! Em cũng đang ở KBS!!!! Anh nhìn thấy chị ấy ở đâu!!!

SANGCHUKANGCHU 이홍기 꺼지삼!^^ RT @DaaaEunn @SANGCHUKANGCHU 혜교언니는 홍기오빠꺼에요!!ㅋㅋㅋㅋ
Translation: Lee Hongki, get lost please!^^ RT @DaaaEunn @SANGCHUKANGCHU Hyekyo-unnie belongs to Hongki-oppa!! Kekekeke

Dịch: Lee Hongki, làm ơn hãy thua đi!^^ RT @DaaaEunn @SANGCHUKANGCHU Hyekyo-unnie thuộc về Hongki-oppa!! Kekekeke

SANGCHUKANGCHU 저 오늘 로또 살까봐요. KBS앞에서 마치 일반인처럼 걸어가시는 송혜교씨 봤어요. 여자 연예인보고 설레인적 한번도 없었는데..ㅋ 진짜 봄이 오나봐요^^
Translation: I might be buying Lotto today. Saw Song Hyekyo-ssi in front of KBS, just like any ordinary person. I was never this excited before when I look at female artistes.. Keke. I think spring is really here^^

Dịch: Có khi hôm nay tôi phải mua Lotto. Nhìn thấy  Song Hyekyo-ssi ở trước cổng KBS, tôi giống như bất cứ người bình thường nào khác. Trước đây, tôi chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy các nữ nghệ sĩ…Keke, tôi nghĩ mùa xuân đã thực sự ở đây rồi^^

===

[Twitter] 120312 Hongki

skullhong 한국이다!!!!!!!춥다!!!!!!!졸리다!!!!!!!!트하하하 내일 열린음악회에서 보자!!!!!미국!!!!!예술이였다!!!!!다음에 또보자고!!!!!
Translation: Back in Korea!!!!!!! It’s cold!!!!!!! I’m sleepy!!!!!!!! Hahaha! See all of you at the Open Concert tomorrow!!!!!! America!!!!!! It’s an art!!!!! See you again next time!!!!!

Dịch: Quay về Hàn Quốc!!!!!!! Trời lạnh!!!!!!!Tôi buồn ngủ!!!!!!!! Hahaha! Hẹn gặp tất cả các bạn ngày mai tại  Open Concert!!!!!! Nước Mỹ!!!!!! Đó là nghệ thuật!!!!! Hẹn gặp lại các bạn lần sau!!!!!

skullhong 미국안녕!!!다음에또봐!!!
Translation: Goodbye America!!! See you again next time!!!

Dịch: Tạm biệt nước Mỹ!!!! Hẹn gặp lại các bạn lần tới!!!

===

[Twitter] 120311 Hongki
skullhong Gooooooooood~~

Dịch: Tuyệtttttttttttttt~~

skullhong 힘내세요!!!저희도 할수있는거 다 해보겠습니다!!!^^RT @kysm4182: @skullhong 동일본 대지진으로부터 1 년. FTISLAND의 음악에 힘입어 것이 많이있을 것입니다. 감사합니다. 하루라도 빠른 부흥을 …
Translation: Be strong!!! We will do our best in what we can!!!^^ RT @kysm4182: @skullhong It’s been 1 year since the East Japan Earthquake. We gained lots of strength from FTISLAND’s music. Thank you. Hope that things can be restored quickly…

Dịch: Hãy vững vàng!!! Chúng tôi sẽ làm hết sức những điều chúng tôi có thể!!!^^ RT @kysm4182: @skullhong Đã một năm kể từ trận động đất ở phía Đông Nhật  Bản. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sức mạnh từ âm nhạc của  FT ISLAND. Cám ơn các bạn. Hy vọng mọi thứ có thể hồi phục nhanh chóng….

skullhong 새로운 나의 친구 고릴라신발 내일돌아갈때 같이 가자!!내일은 더우니까 옷 바껴줄께
Translation: My new friend, gorilla shoes. Let’s go back together tomorrow!! It’s hot tomorrow, I’ll change clothes for you.

Dịch: Người bạn mới của tôi, giày gorilla. Ngày mai hãy trở về cùng nhau!! Mai trời nóng, anh sẽ thay quần áo cho các cậu.

skullhong 핳하하하하하
Translation: Hahahahahaha

skullhong 우리완전신났어!!ㅋㅋㅋㅋ산타모니터에 산타만나러갑니다!!ㅋㅋ미안…ㅡㅡ
Translation: We totally had fun!! Kekekeke! Going to Santa Monica to meet Santa!! Keke, sorry…ㅡㅡ

Dịch : Chúng tôi thực sư đã rất vui!! Kekekeke! Tới  Santa Monica để gặp Santa (ông già Noel)!! Keke, xin lỗi…ㅡㅡ

skullhong 선그라스 삿지요~~~~^^
Translation: Bought sunglasses~~~~^^

Dịch: Mua kính mát~~~~^^


skullhong 뿅!!
Translation: Tada!!


skullhong 범블비!!!
Translation: Bumblebee!!!

skullhong 내 여자친구를 소개합니다
Translation: Let me introduce my girlfriend.

Dịch: Xĩn giới thiệu, bạn gái của tôi.

skullhong 숨은 우리 찾기!!!ㅋㅋㅋ어딘가에 우리이름잇다
Translation: Find the hidden us!!! Kekeke! Our name is somewhere out there.

Dịch: Hãy tìm chúng tôi đang ẩn náu!!! Kekeke! Tên của chúng tôi ở đâu đó quanh đây.

skullhong YoRT @esnathesinger: 엄마 동생 친구랑 내 멎진 에프티 동상들. 완전 멋있고 자랑스럽다!! LA 첫 공연 축하해!! @skullhong @FtDrMH1111 @saico011 @chungxuan @FtGtJH *짝짝짝*
Translation:  Yo RT @esnathesinger My mom, younger brother and friend with FTIsland. Totally cool and I’m so proud of you!! Congrats on your first LA concert!! @skullhong @FtDrMH1111 @saico011 @chungxuan @FtGtJH *clap clap clap*

Dịch: Yo RT @esnathesinger Mẹ tôi, em trai và bạn tôi cùng với FTIsland. Concert cực kỳ tuyệt vời và tôi tự hào về các bạn!! Chúc mừng concert đầu tiên tại  LA của các bạn!! @skullhong @FtDrMH1111 @saico011 @chungxuan @FtGtJH *clap clap clap*
===

[Twitter] 120310 Hongki

skullhong 재밋었어??ㅋㅋㅋ 그럼 한국에서 콘서트하면 많이들 놀러오라고!!ㅋㅋㅋ암튼 난 이제 자유….마시자좀ㅋㅋㅋ
Translation: Was it fun?? Kekeke! Come and enjoy with us next time when we hold concerts in Korea!! Kekeke! Anyway, I’m free now…. Let’s go for a drink, kekeke

Dịch: Có vui không??Kekeke! Lấn sau hãy đến và thưởng thức cùng chúng tôi khi chúng tôi tổ chức concert tại Hàn Quốc!! Kekeke! Dù sao thì giờ tôi đang rảnh… Hãy đi uống gì đó, kekeke

skullhong 뭐야!!!이거 생중계였어????
Translation: What!!! This was on live streaming????

Dịch: Gì cơ!!!! Nó được truyền trực tiếp trên mạng á????

skullhong Thank you LA!!!!!!!!i love you!!!!!!

skullhong 시작!!!!!!!화이팅!!!!!!!!
Translation: Start!!!!!!! Fighting!!!!!!!!

skullhong 우와 전광판에 우리가 나와!!!
Translation: Wow! We’re on the LED signage!!!

Dịch: Wow! Chúng tôi trên biển quảng cáo LED!!!


skullhong 다리짧게 ㅋㅋㅋㅋ원래 엄청길다는거!!!!!
Translation: Short legs, kekekeke! They were originally long!!!!!

Dịch : Chân ngắn, kekekeke! Nguyên bản thực ra là chân dài đấy!!!


skullhong RT @FtGtJH: 오늘 FTIsalnd&CNBLUE L.A 콘서트 화이팅 ! 😉
Translation: RT @FtGtJH: FTIsland & CNBLUE LA concert, fighting! 😉

skullhong Nokia!!!!!!!!!!리허설시작
Translation: Nokia!!!!!!!!!! Rehearsal starts

Dịch: Nokia!!!!!!!!!!!! Buổi diễn thử bắt đầu.

===

[Twitter] 120309 Hongki

skullhong 아…지금 미국은 7시…5시에 눈이 떠진채로 누워있다…조식먹고 뭐하지 리허설은2시고…공연은 9시쯤무댄데…헬스장은 10시에 열고…미치겟다
Translation: Ah… It’s 7am in America now… I was lying on bed with my eyes opened at 5am… Had my breakfast and what should I do now? Rehearsal is at 2pm… Performance is at 9pm… And the gym opens only at 10am… Going crazy

Dịch: Ah…. Giờ là 7 giờ sáng ở Mỹ… Tôi đã nằm mở mắt thao láo từ lúc 5 giờ …. Đã ăn sáng và giờ tôi nên làm gì đây? Diễn thử lúc 2 giờ chiều….Biểu diễn lúc 9 giờ tối….và phòng tập gym thì 10 giờ sáng mới mở cửa…Điên mất thôi.

skullhong 뿅
Translation: Tada

===

[Twitter] 120308 Hongki

skullhong 아…죽겟음 시차적응
Translation: Ah… I’m dying, adjusting to time difference.

Dịch: Ah…. Tôi chết mất, chênh lệch múi giờ.

===

[Twitter] 120307 Hongki

skullhong 올라가용!!!!미쿡으로!!!!근데…키큰사람많은 나라가는데 깔창좀 낄껄그랬나…아냐아냐 이거 이쁜거야 당당하게 ㅋㅋㅋ
Translation: Setting off!!!! To America!!!! But… we’re going to a country with lots of tall people, so should I wear some shoelifts… No, no. I’m pretty being like this, fearlessly, kekeke!

Dịch: Chuẩn bị off!!! tới  Mỹ!!!! Nhưng… chúng tôi chuẩn bị tới một quốc gia với toàn người cao lớn, vì thế tôi có nên đi thêm lót giầy không nhỉ… Không, không. Tôi vẫn tuyệt khi như thế này, không có gì phải sợ, kekeke!

skullhong 힘내세요!!!잘될꺼에요!!!RT @PattiHongki: @FtGtJH @skullhong @chungxuan @FtDrMH1111 @saico011 우리오빠는 에프티태국팬인데요.근데 종훈오빠생일날에 우리오빠가 심장수술을 해야될거예요.우리오빠한테 축복 좀 해주시면 안되나요?
Translation: Be strong!!! He’ll be fine!!! RT @PattiHongki: @FtGtJH @skullhong @chungxuan @FtDrMH1111 @saico011 My brother is a fan of FTIsland from Thailand. But he has to go for a heart surgery on Jonghun-oppa’s birthday. Won’t you send my brother some blessings?

Dịch: Hãy vững tâm!!! Cậu ấy sẽ ổn thôi!!! RT @PattiHongki: @FtGtJH @skullhong @chungxuan @FtDrMH1111 @saico011 Anh/em trai của tôi là một fan Thái của FT Island, nhưng cậu ấy phải làm phẫu thuật tim và ngày sinh nhật Jonghun oppa. Các anh sẽ gửi tới cậu ấy những lời chúc lành chứ?

skullhong 슬슬 미쿡 갈준비…
Translation: Slowly getting ready to go America…

Dịch: Từ từ chuẩn bị đi Mỹ…
===

[Twitter] 120306 Hongki & Jayoung

Đọc từ dưới lên.

best_ljy @skullhong 오늘 땡~~~큐!!그리구 나의 부족한실력에 얼굴을 맡겨죠서..^.~ 담에 또왕ㅋ.ㅋ
Translation: @skullhong Thank~~~ you for today!! And for leaving your face under my care even though my skill was insufficient..^.~ Come again next time ㅋ.ㅋ

Dịch: Cám ơn~~~ anh vì hôm nay!! Và vì chuyện đã để cho em chăm sóc da mặt anh, mặc dù tay nghề của em vẫn còn chưa thành thạo.^.~ Lần sau hãy tới nữa nhé ㅋ.ㅋ

skullhong 자영이한테 피부관리받음..ㅋㅋ잘하네 열심히해^^
Translation: Received a skincare treatment from Jayoungie.. Keke! Good job, work hard^^

Dịch: Đã được Jayoungie chăm sóc da…Keke! Em làm tốt lắm, đã vất vả rồi^^

===

Twitter] 120306 Hongki

skullhong 머리 짧게 짤랏지롱ㅋㅋ 근데 나 왜케 못낫니….
Translation: Cut my hair short, keke! But why do I look so ugly….

Dịch: Cắt ngắn tóc, keke! Nhưng tại sao trông tôi lại xấu thế này nhỉ….

skullhong 미국을 위해 ㅋㅋㅋ 빈티지 네일아트 ㅋㅋㅋ대박이다이거 ㅋㅋㅋI had a vintage nail art for concert in america
Translation: For (concert in) America, kekeke! Vintage nail art, kekeke! This is awesome, kekeke! I had a vintage nail art for concert in america

Dịch: Dành cho (concert tại) Mỹ, kekeke! Móng vẽ kiểu cổ điển, kekeke! Thật là tuyệt, kekeke! I had a vintage nail art for concert in america

skullhong 자영이한테 피부관리받음..ㅋㅋ잘하네 열심히해^^
Translation: Received a skincare treatment from Jayoungie.. Keke! Good job, work hard^^

Dịch: Đã được Jayoungie chăm sóc da…Keke! Em làm tốt lắm, đã vất vả rồi^^


skullhong 날씨왜이래!!!!
Translation: Why is the weather like this!!!!

Dịch: Tại sao thời tiết lại thế này!!!

skullhong 요!!!!!!!!최고 짱이였어!!!!!!!!!오늘 머스트 최고였음 늦은시간에 나오긴했지먼 끝까지기달려줘서 너무고마워!!!!!!!롹엔롤 베베!!!!!
Translation: Yo!!!!!!!! Best! It was awesome!!!!!!!! MUST was fantastic today. Though we came out late, thank you so much for waiting till the end!!!!!!! Rock and Roll Baby!!!!!

Dịch: Yo!!!!!!!! là Nhất! Thật tuyệt!!!!!!!! Hôm nay chương trình MUST cực kỳ hay. Mặc dù chúng tôi xuất hiện muộn, nhưng cám ơn các bạn đã chờ cho tới cùng!!!!! Rock & Roll Baby!!!!!!!!

*(MUST thường gồm 1-3 nghệ sĩ xuất hiện trong một tập-trangiabao)
===
[Twitter] 120305 Hongki

skullhong 독일은 유기농이 유명하다며 여러가지 선물을 가져온 이쁜내동생^^
Translation: She said organic products are famous in Germany and brought me many presents. What a pretty sister^^

Dịch: Em ấy nói các sản phẩm hữu cơ (Bio/tự nhiên, không dùng phân bón hóa học-trangiabao) rất nổi tiếng ở Đức và đã mang cho tôi rất nhiều quà. Một cô em gái mới xinh đẹp làm sao^^

skullhong 아 독일친군데 나보다어려^^ㅋㅋㅋㅋ친한동생이야 마리연이라고 미수다에 나왔었어
Translation: Ah, she’s my friend from Germany and she’s younger than me^^ Kekekeke! She’s a close sister to me, called Marie-Yon and she has appeared on Chit Chat of the Beautiful Ladies previously.

Dịch: Ah, em ấy là một người bạn Đức của tôi và ít tuổi hơn tôi^^ Kekekeke! Em ấy là một người em thân với tôi, tên là Marie-Yon và em ấy đã xuất hiện trong chương trình Chit Chat of the Beautiful Ladies trước đây.

skullhong 내동생 마리연 한국왓다!!!오랜만에 봣는데 살쪗어!!ㅋㅋㅋㅋ
Translation: My younger sister, Marie-Yon, has come to Korea!!! It’s been a long time since we’ve met and she has put on weight!! Kekekeke

Dịch: Em gái của tôi, Marie-Yon, đã tới  Hàn  Quốc!!! Đã rất lâu rồi từ lần cuối chúng tôi gặp nhau và em ấy đã tăng cân!! Kekekeke

skullhong 슬슬 머스트 할준비…아~아 목을풀자
Translation: Slowly getting ready for MUST… Ah~ah clearing my throat

Dịch: Dần chuẩn bị ghi hình cho MUST…Ah~ah tôi đang thông họng.

skullhong 후….오늘 머스트에서 보자고!!!
Translation: Hu…. See all of you at MUST today!!!

Dịch: Hu…Hẹn gặp các bạn tại  MUST hôm nay!!!

skullhong 후…잘자 내일보자…어떻게든 해볼께!!
Translation: Hu… Good night, see all of you tomorrow… No matter what, I will try!!

Dịch: Hu…Chúc ngủ ngon, hẹn gặp các bạn ngày mai…..Dù thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng!!
===
[Twitter] 120304 Hongki

skullhong 다들 오늘도 수고했으!!!!내일 머스트…걱정이네 목이 완전 죽었는데…병원가야겟다
Translation: Great job for today as well, everyone!!!! MUST tomorrow… It’s worrying. My throat is totally wrecked… Got to go to the hospital

Dịch: Hôm nay mọi người cũng làm tốt lắm!!!! Chương trình  MUST ngày mai…. Thật đáng lo. Họng tôi hoàn toàn bị tổn thương rồi…. Phải đi đến bệnh viện.

skullhong RT @Brianjoomuzik: @skullhong 저 브라이언 @chungxuan @saico011 @FtGtJH @FtDrMH1111 저희 SBS K팝스타 생방 보러왔어요;) 모두 다 화이팅^^
Translation: RT @Brianjoomuzik: @skullhong I’m Brian @chungxuan @saico011 @FtGtJH @FtDrMH1111 We’re back from SBS K-Pop Star live 😉 Everyone, fighting^^

Dịch: RT @Brianjoomuzik: @skullhong Tôi Brian @chungxuan @saico011 @FtGtJH @FtDrMH1111 Chúng tôi vừa xem SBS K-Pop Star live 😉 Mọi người, fighting^^

skullhong 인기가요 수고!!!!^^ 이제 k-pop star생방송 보러갔다올께 ㅋㅋ
Translation: Great job for Inkigayo!!!!^^ Now we’re going for k-pop star live and will be back, keke

Dịch: Làm rất tốt tại Inkigayo!!!^^ Bây giờ chúng tôi đi xem live K-POP Star và sẽ quay lại sau, keke

skullhong 인기가요 드라이리어설끝 다시 꿈나라로…이따봐^^
Translation: Inkigayo dry rehearsal ended. Back to dreamland again… See you later^^

Dịch: Diễn thử thô cho Inkigayo kết thúc. Quay lại vùng đất mơ mộng đây (ý là đi ngủ)… Hẹn gặp lại sau^^
===

[Twitter] 120303 Hongki

skullhong 음중 팝콘 다들 수고햇어^^ 어찌알고 왓을까?ㅋㅋ 나도 몰랏는데…
Translation: Great job for Music Core and Popcon, everyone^^ How did all of you know about them? Keke! I didn’t even know…

Dịch: Làm rất tốt ở Music Core và Popcon, mọi người ạ^^ Làm thế nào các bạn biết về các chương trình này? Keke! Ngay cả tôi còn không biết…

skullhong 매니져형한태 오늘 엄청따뜻하다고 속아서 얇게 입고왔는데…쌀쌀하네!! 감기걸리면 형책임 ㅋㅋ 이따 음중사녹때부터 본방까지 쭉보자고!!!!!
Translation: Manager-hyung lied to me saying that it’s very warm today and so I wore light clothes and came out… But it’s chilly!! Hyung to bear the responsibility if I catch a cold, keke! See all of you later from Music Core pre-recording all the way to the live show!!!!!!

Dịch: Anh quản lý đã lừa tôi khi nói rằng hôm nay trời rất ấm áp và thế là tôi đã mặc quần áo mỏng đi ra ngoài… Nhưng trời lạnh!! Hyung sẽ phải chịu trách nhiệm nếu em bị cảm lạnh đấy, keke! Hẹn gặp các bạn chốc nữa tại buổi ghi hình trước của Music Core, hoàn thành mọi việc để cho live show!!!!!!!!

skullhong 오늘 다들수고 !! 내일 음중에서 봅시다!!
Translation: Great job today, everyone!! See all of you at Music Core tomorrow!!

Dịch: Hôm nay làm tốt lắm, mọi người ơi!! Hẹn mai gặp lại tại  Music Core!!

===

[Twitter] 120302 Hongki

skullhong 수고들했어!!!^^ 이따가 일억퀴즈쇼에서 같이 퀴즈풀자고!!!!
Translation: Great job, everyone!!!^^ Let’s solve quizzes together later on 10 million quiz show!!!!

Dịch: Làm tốt lắm, mọi người ạ!!!^^ Lát nữa hãy cùng giải câu đố trong 10 million quiz show nhé!!!!

skullhong 오늘은 뮤뱅과 일억퀴즈쇼가 있는날!! 다들 이따봐!!!
Translation: There’s Music Bank and 10 million quiz show today!! Everyone, see you later!!!

Dịch: Hôm nay có Music Bank và 10 million quiz show!! Mọi người, hẹn gặp lại sau!!!

skullhong 생일축하감사합니다…^^열심히 즐기면서 살게요
Translation: Thank you for the birthday messages…^^ I will enjoy my life.

Dịch: Cám ơn về những lời chúc mừng sinh nhật….^^ Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống của mình.

===

[Twitter] 120301 Hongki

skullhong 내일 일억퀴즈쇼도 있네
Translation: There’s 100 million quiz show tomorrow too.

Dịch: Mai cũng có chương trình 100 million quiz show nữa.

skullhong 다들수고!!!!!내일 보자구!!!!! 오늘 날씨가 좋아서 그런가 힘이 쭉쭉빠지네 아…레코딩하러갔다오겠음…
Translation: Great job, everyone!!!! See all of you tomorrow!!!!! The weather is good today and that’s probably why my energy level is running low quickly. Ah… Off to do recording…

Dịch: Làm tốt lắm, mọi người ạ!!!! Hẹn mai gặp lại!!!!! Hôm nay trời đẹp và điều đó có thể là lý do tại sao năng lượng của tôi đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Ah…. off để đi ghi hình đây…

skullhong 엠카에서 보자구!!!ㅋㅋ날씨좋구만 오늘 사후녹화도 있음!!!
Translation: See all of you on MCountdown!!! Keke! Isn’t the weather good? There’s post-recording today too!!!

Dịch: Gặp các bạn tại MCountdown!!! Keke! Không phải trời đẹp hay sao nhỉ? Hôm nay cũng có cả buổi ghi hình sau nữa!!!

skullhong 바보들아!!!프로필사진 태극기로 바꾸자!!!!
Translation: Fools!!! Let’s all change our profile picture to the Taegukgi!!!!

Dịch: Các bạn ngốc!!! Tất cả hãy thay hình đại diện thành hình quốc kỳ!!!!!

skullhong ㅋㅋ나도해야지 3.1절^^RT @jhy7246: @skullhong 이것봐 홍빠야….죄다프리야 ㅠㅠ누가누군지 알아볼수가없엉 ㅠㅠㅠ
Translation: Keke! I should do it to. Samiljeol (Independence Day)^^ RT @jhy7246: @skullhong See this, Hong-ppa ya…. All are Pris ㅠㅠ We can’t tell who’s who ㅠㅠㅠ

Dịch: Keke! Tôi cũng nên làm thế. Samiljeol (Ngày Quốc khánh)^^ RT @jhy7246: @skullhong Nhìn này,  Hong-ppa ya…. Tất cả Pris ㅠㅠ  Bọn em không thể nói ai là ai cả ㅠㅠㅠ

===oOo===

Credit: skullhong, best_ljy, SANGCHUKANGCHU, FtDrMH1111, chungxuan  + ying1005@withtreasures (translation)

(trangiabao dịch)

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: