@skullhong 06/2012

[Twitter] 120628 Hongki

skullhong しあわせ….시아와세
Translation: Happiness…. Happiness

Dịch: Vui…Vui

skullhong 終わり….いまのきもちはことはにはならない….
Translation: The end…. My feelings now cannot be expressed in words….

Dịch: Kết thúc…Cảm giác của tôi bây giờ không thể nào diễn tả bằng lời được…

skullhong Osaka..

skullhong やろ
Translation: Just do it

skullhong やろ
Translation: Just do it

===
[Twitter] 120627 Hongki

skullhong 어?응?뭐?그래서? 내가지금이런상태야 누가 좀 도와줘 근데 내일 오사카 콘서트야 잘할께 열심히할께 즐길께 미칠께…..나왜이러니
Translation: Huh? Yeah? What? So? I’m in this condition right now. Someone please help me. Tomorrow’s our concert in Osaka. I’ll do well. I’ll work hard. I’ll enjoy. I’ll go crazy…. Why am I like this

Dịch: Hả? Yeah? Gì? Vậy thì? Giờ tôi đang ở tình trạng như này. Ai đó làm ơn giúp tôi với. Concert ngày mai ở Osaka tôi sẽ làm tốt, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ tận hưởng sân khấu, tôi sẽ điên cuồng…. Tại sao mình lại như thế này.

===

[Twitter] 120626 Hongki

skullhong 후쿠이 콘서트했던 음성파일받아서 들었는데 나 왜그랫지?플렛이 왜이렇게많아? 미치겠네 이렇게 심한적없었는데….다시 가다듬자 제발
Translation: Received the audio recording for the previous Fukui concert and listened to it, why was I like that? Why did I go flat so many times? Going crazy. There wasn’t a time as serious as this…. Let’s straighten this up again, please.

Dịch: Nhận được bản thu âm audio của concert Fukui vừa rồi và đã nghe qua, tại sao tôi lại như thế? Tại sao có nhiều lần tôi hát ngang ngang, sai tông đến vậy? Điên mất. Chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này cả…Giọng ơi làm ơn hãy cao lên như cũ.

skullhong 아…이러면안되는데…목아…이러면안돼너!!!
Translation: Ah… It can’t be… Throat… you can’t be like this!!!

Dịch: Ah…không thể nào…cổ họng ơi…mày không thể thế này được!!!

===
[Twitter] 120624 Hongki

skullhong おわた!!!!!!!ふくい….やばいね….びきに….みつけた!!!!!ㅋㅋㅋㅋㅋきょうちょっとしぱいしたぶぶんはなおして!!もっとうまくやる わ!!!!!ふくい!!!!!!ほんとにありがとう!!!!!!!さいこ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Translation: Finished!!!!!!! Fukui…. Amazing…. Bikini…. I found them!!!!! Kekekekeke! I will fix the small mistakes today!! And do it even better!!!! Fukui!!!!!! Thank you very much!!!!!!! The best!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dịch: Xong!!!!!!! Fukui…. Tuyệt vời…. Bikini…. Tôi đã nhìn thấy!!!!! Kekekekeke! Tôi sẽ sửa những lỗi nhỏ mắc phải hôm nay!! Và làm cho tốt hơn nữa !!!! Fukui!!!!!!Cám ơn các bạn rất nhiều!!!!!!! Là nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!

skullhong してるよ!!!ぎゃぐだよ!!!RT @love_smileycoco @skullhong そろそろだよ(*^^*)
Translation: I know!!! That’s a gag!!!RT @love_smileycoco @skullhong It’s SoroSoro (soon)(*^^*)

Dịch: Tôi biết!!! Đấy là viết cho hài thôi!!!RT @love_smileycoco @skullhong Là SoroSoro (sắp sửa)(*^^*)

skullhong ろそろそ…..
Translation: RosoRoso…..

skullhong いまからtourおわるまでおれはあくまなんだからね…みんなもあくまにへんしんしてきて!!!!!!!난 투어끝날때까지 악마니까…너희들도 악마로 변신하고와 !!!!난통역했다
Translation: From now till the end of the tour, I will be a devil… So everyone, come transform into devils!!!!!!! I will be a devil until the end of the tour… So everyone, come transform into devils!!!! I’ve done a translation.

Dịch: Từ bây giờ cho tới hết tour, tôi sẽ là ác quỷ… Vậy nên mọi người, hãy chuyển thành ác quỷ hết đi!!!!!!!!! (tiếng Hàn) Tôi sẽ trở thành ác quỷ cho tới hết chuyến lưu diễn….Vậy nên mọi người, hãy chuyển thành ác quỷ hết đi!!!!! Tôi dịch ra rồi nhé.

skullhong Bikiniでくるひと…ぜったいさがす…..@.@RT @shiipoco @skullhong Bikini、で、いかなきゃ~(≧∇≦) あそんでね!
Translation: People who come in bikini… I will definitely find you….@.@RT @shiipoco @skullhong I’ll have to go in a bikini~(≧∇≦) Let’s play!

Dịch: Những người mặc bikini đến xem…nhất định tôi sẽ tìm thấy các bạn…@.@RT @shiipoco @skullhong Em sẽ mặc bikini đến ~(≧∇≦) Let’s play!

skullhong 일본 아레나 전국투어 시작….화이팅 Tour はじまったしょう!!!!!!!!!!あそぼ!!!!!!!!!!
Translation: Japan arena nationwide tour starts…. Fighting. Tour has started!!!!!!!!!! Let’s play!!!!!!!!!!

Dịch: Chuyến lưu diễn tại các địa điểm lớn trên toàn Nhật Bản bắt đầu… Fighting. Tour đã khởi động!!!!!!!!!!!  Hãy chơi nào!!!!!!!!

===

[Twitter] 120622 Hongki

skullhong 굿~RT @hong32pri @skullhong 이제 악마가 됩니까?^^우리도 비키니의 준비합니다ㅋㅋㅋㅋ
Translation: Good~RT @hong32pri @skullhong Becoming a devil now?^^We will get our bikinis ready too, kekekeke

Dịch: Tốt ~RT @hong32pri @skullhong Giờ anh đang trở thành ác quỷ đấy à?^^ Bọn em cũng sẽ chuẩn bị sẵn bikini, kekekeke

skullhong 뿅 안뇽
Translation: Bbyong! Hello

skullhong 어찌알지….RT @PRIdanbi @skullhong 오빠 차바꾼거 자랑쫌 해바영!!!!
Translation: How do you know….RT @PRIdanbi @skullhong Oppa, show off your newly changed car!!!!

Dịch: Sao mà bạn biết….RT @PRIdanbi @skullhong Oppa, hãy cho xem xe ô tô mới đổi của anh đi!!!!

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ할만한건가????RT @gee05112 @skullhong 복근오픈하면프리들전원비키니
Translation: Kekekekekekekekekekekekekekekekekekeke! Is it worth a try????RT @gee05112 @skullhong If you show your abs, all Pris will come in bikinis.

Dịch: Kekekekekekekekekekekekekekekekekekeke! Có đáng để thử không????RT @gee05112 @skullhong Nếu anh tiết lộ cơ bụng thì tất cả Pris sẽ mặc bikini đến xem concert.

skullhong 미안…나대신 종훈이가…RT @slothyang @skullhong ^.^….그럼 프리는 비키니 오빠는 복근, 콜?
Translation: Sorry… Jonghunnie will do it instead of me…RT @slothyang @skullhong ^.^…. So Pris in bikini and oppa will show your abs, cool?

Dịch: Xin lỗi…Jonghunnie sẽ làm điều đó thay vì là tôi…RT @slothyang @skullhong ^.^….  Vậy Pris sẽ mặc bikini còn anh sẽ cho xem cơ bụng, đồng ý không?

skullhong 하하하하 물뿌려??ㅋㅋㅋRT @slothyang @skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ이러다 비키니입고오시는분 완전 많아지는거아냐?
Translation: Hahahaha! Spray water?? Kekeke RT @slothyang @skullhong Kekekekekekekeke! There will be more people who will come in bikinis then, isn’t it so?

Dịch: Hahahaha! Xịt nước ?? Kekeke RT @slothyang @skullhong Kekekekekekekeke! Vậy thì sẽ còn nhiều người mặc bikini đến xem hơn, không phải vậy à?

skullhong 그럼…우리야 좋지…^.^RT @yururu12 빨리 라이브에 가고싶어요:)매일 TWENTY를 듣고 이미지 트레이닝하고 있습니다♡ 오빠들도 일본 투어를 기대 해주고 있습니까~?^^*뭐 입고 오는걸 좋아해요? 혹시 비키니?!ㅋㅋ✧❝ཻ͋ꈊ❝ཻ͋ @FtGtJH @skullhong @saico011
Translation: Of course… We’ll like it…^.^RT @yururu12 Want to go for the live quickly 🙂 I’m listening to TWENTY everyday and doing some image training♡ Are oppas looking forward to the Japan tour too~?^^* What would you like us to wear to the concert? Perhaps, bikini?! Keke✧❝ཻ͋ꈊ❝ཻ͋ @FtGtJH @skullhong @saico011

Dịch: Dĩ nhiên…chúng tôi sẽ thích…^.^RT @yururu12 Em muốn mau chóng đi xem concert 🙂 Em đang nghe TWENTY mỗi ngày và tập luyện một vài bài tập vóc dáng ♡ Các anh cũng đang mong đợi concert tại Nhật đúng không~?^^* Các anh muốn bọn em mặc gì tới concert? Phải chăng bikini?! Keke✧❝ཻ͋ꈊ❝ཻ͋ @FtGtJH @skullhong @saico011

skullhong ㅇ요요요RT @1caratkorea 드뎌 나왔군요!여러분들 깜짝 놀라실껍니다!ㅎ”@lindy826: Dazed & Confused Korea 데이즈드 앤 컨퓨즈드 코리아 (월간) : 7월~http://t.co/i87odD0R http://t.co/FvwGYTTE”
Translation: Yo yo yo RT @1caratkorea Finally it’s out! Everyone will get a shock! Heh “@lindy826: Dazed & Confused Korea (monthly issue): July~http://t.co/i87odD0R http://t.co/FvwGYTTE”

Dịch: Yo yo yo RT @1caratkorea Cuối cùng cũng đã ra lò! Mọi người sẽ sốc đấy! Heh “@lindy826: Tạp chí Dazed & Confused Korea (số tháng 7): ~http://t.co/i87odD0R http://t.co/FvwGYTTE”
===

[Twitter] 120620 Hongki

skullhong 애들은 닭갈비먹고…난옆에서 팥빙수….
Translation: The kids are having dak galbi… while I’m at the side eating patbingsoo….

Dịch: Những người khác đang ăn gà tẩm sốt cay..trong khi tôi ngồi cạnh ăn đá bào đậu đỏ…

===

[Twitter] 120619 Hongki

skullhong 받는거 어찌보면 쉬울수있지 어려운건 지키는게 어려운거야 그냥 인기가요보다가 생각났어 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: To accept something can be simple in a way. To protect something difficult is the tough part. Just thought of this as I was watching Inkigayo, kekekekekekeke

Dịch: Có thể đơn giản để chấp nhận một điều gì đó, nhưng thật khó khăn để bảo vệ một điều gì đó. Tôi đã nghĩ về điều này trong lúc xem Inkigayo, kekekekekeke
===

[Twitter] 120618 Hongki

skullhong 점점 밀려오는 두려움
이 두려움 결국 내가 만든거지
내가 바보처럼 보일수 있는 일이지만
마지막에 밀려오는 이 두려움을 느끼는게
내가 뭔가하는구나 하는 느낌이 든다
Translation: The fear that gradually surged up.
This fear is created by me, after all.
Though it’s something which I can demonstrate it out like a fool,
Feeling this surge of fear at the last moment,
Makes me feel that I must have done something.

Dịch: Sự sợ hãi đang tăng dần.

Xét cho cùng, sự sợ hãi này tự tôi tạo ra.

Mặc dù nó là điều gì đó tôi có thể thể hiện ra giống như một tên ngốc,

Cảm giác sự sợ hãi đang tăng lên ở lúc cuối,

Khiến tôi cảm thấy mình phải làm điều gì đó.

===

[Twitter] 120616 Hongki

skullhong One ok rock concert 갔다옴 ㅋㅋ 재밌어재밌어!!!!내친구들!!!!rock & roll !!!!!우리는 다음주부터네…ㅋㅋ
Translation: Came back from One ok rock concert, keke! It was so fun, so fun!!!! My friends!!!! rock & roll !!!!! Next week onwards will be our turn… keke

Dịch: Từ concert của One Ok Rock về, keke! Concert cực vui, cực vui!!! Các bạn của tôi!!! rock & roll !!!!! Tuần tới đây sẽ đến lượt chúng tôi…

skullhong 알겠어 한번봐줄께^^아구이쁘다
Translation: All right, I’ll forgive you this once^^ Aigoo, so pretty

Dịch: Được rồi, lần này ba sẽ tha lỗi cho con ^^ Ôi trời, xinh quá cơ


skullhong 어쮸??뭐!!
Translation: Hmph?? What!!


skullhong 누가 촬영 현장에 남자많은곳에서 이렇게 다리벌리고 누우래!!!!혼나!!!
Translation: Who told you to spread your legs and lie down at this filming spot where so many guys are around!!!! You’re going to get a scolding!!

Dịch: Ai bảo con nằm ngửa ra rồi dạng chân kiểu thế này tại nơi quay phim có vô số đàn ông con trai xung quanh!!!! Con sẽ bị ăn mắng đấy!!


===
[Twitter] 120614 Hongki

skullhong Kisskiss

skullhong ㅁㄴㄹ….
Translation: M-N-R….

skullhong 오늘이 키스데이…???키스는….ㅁㄴㄹ가 짱이지
Translation: Today is Kiss Day…??? The one best at kissing would be…. M-N-R

Dịch: Hôm nay là Kiss Day…??? Người hôn giỏi nhất đó là…M-N-R (Minari 🙂

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋRT @Osh_yoru 잠수 탈테다 ㅠ RT @cpsd200: @Osh_yoru 오빠는왜항상사진찍을때포즈가똑같아여..?

Translation: Kekekekek…kekekekekekekekekekekekekekekekeke RT @Osh_yoru I’ll go into hibernationㅠ RT @cpsd200: @Osh_yoru Oppa, why are your poses always the same when you take photos..?

Dịch: Kekekekek…kekekekekekekekekekekekekekekekeke RT @Osh_yoru Tôi sẽ chuyển sang trạng thái đứng im vậyㅠ RT @cpsd200: @Osh_yoru Oppa, tại sao anh toàn tạo dáng một kiểu giống nhau lúc anh chụp hình thế…?
===

[Twitter] 120612 Hongki

skullhong 프린데..RT @honghong32 @skullhong 얘가 마돈나죠..! 너무 귀엽다>< 아빠웃음일 오빠얼굴이 상상되요ㅎ
Translation: That’s Pri..RT @honghong32 @skullhong That’s Madonna right..! So cute>< I can imagine oppa’s fatherly smile, hehe

Dịch: Là Pri…RT @honghong32 @skullhong Là Madonna đúng không…! Đáng yêu quá >< Em có thể tưởng tượng ra nụ cười ra dáng người cha của anh, hehe

skullhong 아구 졸려요????
Translation: Aigoo, feeling sleepy????

Dịch: Aigoo, buồn ngủ à????

===

skullhong ㅋㅋㅋㅋ이런…RT @sheishim @skullhong 프리가 생각하는 홍스타의 실체인가 보오 ㅋ “@jsc3317 @sheishim 홍기오빠는 못생겻자나요….ㅋㅋ”
Translation: Kekekeke! Oh my…RT @sheishim @skullhong The true nature of Hongstar in Pri’s mind, keke “@jsc3317 @sheishim Isn’t Hongki-oppa ugly…. keke”

Dịch: Kekekeke! Ôi giời ơi…RT @sheishim @skullhong Bản chất thật sự của Hongstar trong suy nghĩ của Pri, keke “@jsc3317 @sheishim Chẳng phải là Hongki oppa trông xấu  à…. keke”
===
[Twitter] 120611 Hongki

skullhong 오랜만에 잡지촬영
Translation: Magazine photoshoot after a long time

Dịch: Lâu rồi mới chụp hình cho tạp chí.

===

[Twitter] 120609 Hongki

skullhong 트위터 렉먹음…맨션안보임 자~~~이제 슬슬 한국으로 돌아가볼까 뿅 굿나잇
Translation: Twitter is lagging… I can’t see my mentions. Well~~~ Shall we slowly make a move back to Korea now? Bbyong! Good night

Dịch: Twitter đang bị đơ rồi… Tôi không thể đọc được tin nhắn. Thôi ~~~ Chúng tôi có nên từ từ lên đường về Hàn Quốc không nhỉ? Bbyong! Chúc ngủ ngon.

skullhong …..음 의미가 틀린거야 RT @FT_JUNIEL @skullhong 바보는 주니엘이랑 용화야
Translation: …..Hmm, the meaning is wrong RT @FT_JUNIEL @skullhong Fool is Juniel and Yonghwa

Dịch: ……Hmm, ý nghĩa sai rồi RT @FT_JUNIEL @skullhong Fool (đồ ngốc) là bài hát của Juniel và Yonghwa

skullhong してるてばよ!!!!!!!ㅋㅋもう~~~すぐじゃん!!!!まててjapan primadonna!!!!RT @_devilxpyong @skullhong 오빠 일본프리도!!!ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Translation: I said I do!!!!!!! Keke! Aren’t we going soon!!!! Wait for awhile, japan primadonna!!!!RT @_devilxpyong @skullhong Oppa, Japan Pris too!!!ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Dịch: Tôi đã nói là có mà !!!!!!! Keke! Chẳng phải là chúng tôi sắp sang à!!!!! Chờ một chút, Primadonna Nhật!!!!! RT @_devilxpyong @skullhong Oppa, Pris Nhật nữa!!!ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

skullhong 그걸물어보는 너희들은 바~~~보RT @Pri_Jung @skullhong 한국프리들 기억안난다고 하면 삐질꺼에요~.~
Translation: All of you who are asking are fo~~~olsRT @Pri_Jung @skullhong I will sulk if you say that you don’t remember Korea Pris~.~

Dịch: Tất cả những ai đang hỏi câu này đều là Đồ ~~~  ngốc RT @Pri_Jung @skullhong  Em sẽ dỗi nếu anh nói là anh không nhớ Pris Hàn ~.~

skullhong 기억나!!!!!RT @prijessie @skullhong 오빠 말레이시아프리는 기억하나요?ㅠㅠ 기억안나죠……우리실수이야…죄송합니다………….;(
Translation: I remember!!!!!RT @prijessie @skullhong Oppa, do you remember Malaysia Pris?ㅠㅠ You don’t, right…… It’s our mistake… Sorry………….;(

Dịch: Tôi nhớ mà!!!!!!!!!RT @prijessie @skullhong Oppa, anh có nhớ đến Pris Malaysia không?ㅠㅠ Anh không nhớ, đúng không…… Đó là lỗi của bọn em… Xin lỗi………….;(

skullhong 푸하하하하하핳하하하하하하하하 기대하겠음RT @ftaraaaaa @skullhong 오빠!!!!가슴 골…ㅋㅋㅋ 나도 홍기 오빠에게지지 않을 정도로 오빠들을 만나기까지 계곡 만들어 둡니다!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Pwahahahahahahahahahahahahaha! I shall look forwardRT @ftaraaaaa @skullhong Oppa!!!! Cleavage… Kekeke! I shall also create a valley, so as not to lose to Hongki-oppa the next time I meet all of you! Kekekekekeke

Dịch: Pwahahahahahahahahahahahahaha! Tôi sẽ chờ RT @ftaraaaaa @skullhong Oppa!!!! Đường cong gợi cảm….Kekeke! Em cũng cần phải tập để có đường cong gợi cảm, như thế lần sau khi gặp các anh em sẽ không mất Hongki oppa! Kekekekeke (LOL bạn Pri này)

skullhong Daebak…이거구만ㅋㅋㅋㅋ
Translation: Daebak… It should be this, kekekeke

Dịch: Là Daebak… Phải viết như này, kekekeke

skullhong Yes!!!!!!baboRT @GraceeLeong @skullhong Singapore also GOT REMEMBER RIGHT? 😀 ❤

Dịch: Đúng thế !!!!Đồ ngốc ạ RT @GraceeLeong @skullhong Singapore  cũng được nhớ đến, đúng không? 😀 ❤

skullhong Of course!!!!!!!!zzang dabakRT @insanemei0915 @skullhong 아직 기억 하나요……?
Translation: Of course!!!!!!!!zzang dabakRT @insanemei0915 @skullhong Do you still remember……?

Dịch: Đương nhiên!!!! Tuyệt nhất RT @insanemei0915 @skullhong  Anh vẫn nhớ cái này chứ….?

skullhong 뿅
Translation: Bbyong

skullhong ^^

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ자기취향이겟지~ 난….어떤거같은데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋRT @ayaka920308 @skullhong 홍기 오빠는 Pri가 다른 그룹도 좋아하는 것은 싫다??
Translation: Kekekekekeke! It’s personal preference~ What…. do I look like, kekekekekekeke RT @ayaka920308 @skullhong Hongki-oppa doesn’t like Pri who likes other groups too??

Dịch: Kekekekekeke! Đấy là sở thích cá nhân ~ Nhưng gì cơ…trông tôi giống thế lắm à, kekekekekeke RT @ayaka920308 @skullhong Hongki oppa cũng không thích Pri thích các nhóm khác???

skullhong まじ?RT @minarinchikapp 아! pri에서 유명한 아저씨입니다!“@skullhong: 오늘….이분 본거같은데….콘서트장에서 닮은분인가??되게 재밌게 뛰시던데….”
Translation: Serious?RT @minarinchikapp Ah! He’s a famous ahjussi in pri!”@skullhong: Today…. I think I saw this person…. Was it someone who resembles him at the concert venue?? Was having lots of fun jumping earlier on….”

Dịch: Thật á? RT @minarinchikapp Ah! Ông ấy là người nổi tiếng trong cộng đồng Pri đấy” @skullhong Hôm nay… tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy người này… Có phải có ai trông giống ông ấy tại concert không nhỉ?? Ngay từ đầu người này đã nhảy nhót rất vui vẻ…

skullhong Thank you bangkok!!!!!!you guys are amazing!!!!!!i love you!!!!!

Dịch: Cám ơn Bangkok!!!!! Các bạn thật tuyệt vời!!!!! Tôi yêu các bạn!!!!!


skullhong 아…일본말로 록쿠 구나!!!RT @five_jhmjs @skullhong 오늘은 6 월 9 일 이니까, ROCK 일입니다!!ㅋ
Translation: Ah… It’s Rokku in Japanese!!!RT @five_jhmjs @skullhong Today is 9 June, Day of Rock!! Keke

Dịch: Ah… Đó là Rokku trong tiếng Nhật !!!RT @five_jhmjs @skullhong Hôm nay là 9 tháng 6, ngày của rock!! Keke

skullhong Hey!!!!bangkok!!!!!are you guys ready to party???!!!!!

===

[Twitter] 120608 Hongki

skullhong In thailand 이쁘다
Translation In thailand. So pretty

skullhong 이쁘다
Translation: So pretty

===


[Twitter] 120607 Hongki

skullhong 고마워진짜….지금태국가는데 완전힘난다!!!열심히하고올께 사랑해RT @hongblueskylove @skullhong @saico011 @FtDrMH1111 @Cemula1 @chungxuan @FtGtJH FTISLAND 데뷔 5주년 축하메세지 강남역 몬테소리 빌딩 전광판
Translation: Thank you, really…. Going to Thailand now and this gives us lots of strength!!! We will work hard and come back. I love youRT @hongblueskylove @skullhong @saico011 @FtDrMH1111 @Cemula1 @chungxuan @FtGtJH FTISLAND Debut 5th Anniversary Congratulatory Message at Gangnam Station Montessori Building LED Screen

Dịch: Cám ơn các bạn, thật sự đấy…Bây giờ chúng tôi chuẩn bị sang Thái Lan và cái này tiếp cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh!!! Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và trở về RT @hongblueskylove @skullhong @saico011 @FtDrMH1111 @Cemula1 @chungxuan @FtGtJH Tin nhắn chúc mừng 5 năm debut dành cho FTISLAND trên bảng điện tử tòa nhà Montessori khu Gangnam.

skullhong 대박나거라!!RT @enyou007 주니엘 일라일라 뮤비 공개됬습니다!! 예쁜 주니 많이 많이 응원해주세요 ~!!^ㅡ^
Translation: Have a great success!!RT @enyou007 Juniel’s “illa illa” music video has been released!! Please give lots of support to pretty Juni~!!^ㅡ^

Dịch: Chúc thành công nhé!! RT @enyou007  MV “illa illa” của Juniel đã được phát hành!! Xin hãy ủng hộ Juniel xinh đẹp thật nhiều ~!!^ㅡ^

skullhong Ftisland가 오늘 5주년이 됐네요…시간참빠르다…여러가지일이있었기에 지금의 우리가 있는거겠죠 감사합니다 앞으로도 열심히 노래하겠습니다 프리들아 사랑해!!!죽을때까지가자
Translation: Ftisland turns 5 years today… Time really flies… Because of many things that happened, we have become what we are now. Thank you. We will work hard in future too. Pris, I love you!!! Till the day we die, let’s move on together.

Dịch: Hôm nay FTISLAND tròn 5 tuổi…Thực sự thời gian trôi nhanh quá…Vì nhiều điều đã xảy ra nên chúng tôi mới trở thành chúng tôi của bây giờ. Cám ơn các bạn. Trong tương lai chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Pris, tôi yêu các bạn!!! Hãy tiến bước cùng nhau cho tới ngày chúng ta chết.

===

[Twitter] 120606 Hongki

skullhong 너도 어여 네일의 세계로들어와RT @FtGtJH 소심하게 해봤어요.. 기타 칠때 이쁘겠지? 🙂
Translation: Come into the world of nails quickly too RT @FtGtJH Felt shy doing this.. Will it look pretty when I play the guitar? 🙂

Dịch: Nhanh chóng gia nhập thế giới làm móng tay đi thôi RT @FtGtJH Cảm thấy xấu hổ khi làm thế này nhưng… Khi tôi chơi ghi-ta thì nhin cũng được chứ? 🙂

skullhong RT @FtGtJH GOOD!! 한강한강:)
Translation: RT @FtGtJH GOOD!! Han river, Han river 🙂

Dịch: RT @FtGtJH GOOD!! Sông Hàn, sông Hàn 🙂

skullhong 재진잉
Translation: Jaejinning

===
[Twitter] 120606 Hongki & Jaejin

skullhong 날씨좋은날에 야외에서 맥주한잔!!!꺄> <
Translation: Drinking a glass of beer outside on a day with nice weather!!! Kya > <

Dịch: Đang ngồi uống bia ở ngoài trong một ngày đẹp trời!!!Kya > <

saico011 @skullhong 역시 우리홍기형 귀여워아러어어어어어어어어어어어어
Translation: @skullhong Indeed, our hongki-hyung is so cuteeeeeeeeeeeeee

Dịch: @skullhong Quả nhiên, Hongki hyung của em quá là đáng yêuuuuuuuuuu

skullhong @saico011 아냐 재진이에비하면 손톱에 때지><
Translation: @saico011 No, compared to Jaejin, I’m just a dirt on the fingernails ><

Dịch: @saico011 Không ạ, so với  Jaejin thì anh chỉ là hạt bụi trên móng tay thôi ><

saico011 @skullhong 엄마….ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ키키키키
Translation: @skullhong Oh my…. Kekekekekekekekekikikiki

===

[Twitter] 120604 Hongki

skullhong 난다이상영등포인이아님RT @babospmc @RockyDamn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 제노 함 올때됐다
Translation: I’m no longer a Yeongdeungpo person T @babospmc @RockyDamn Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke It’s time to play Zeno.

Dịch: Em không còn là người Yeongdeungpo từ lâu rồi RT @babospmc @RockyDamn Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Đã đến luc chơi Zeno.
===

[Twitter] 120602 Hongki

skullhong 다들수고했어!!너무즐거웠고 행복했어!!!죽을때까지 같이가자!!!조심히들어가^^결국..3시간반동안했넹ㅋㅋ
Translation: Thank you, everyone!! It was very enjoyable and happy!!! Let’s stay together till the day we die!!! Go back safely^^ In the end.. we did it for 3 and a half hours, keke

Dịch: Cám ơn mọi người!! Buổi fanmeeting rất thú vị và vui vẻ!!! Hãy ở bên nhau cho tới khi chúng ta chết nhé!!! Về nhà an toàn nhé ^^ Cuối cùng…chúng ta đã gặp nhau 3 tiếng rưỡi, keke

skullhong 오늘도 재밌고 평생기억에남는 팬미팅하자!!!!
Translation: Let’s have a fun and memorable fanmeeting today too!!!!

Dịch: Hôm nay hãy cùng vui vẻ và có một buổi fanmeeting đáng nhớ nhé!!!

===

[Twitter] 120601 Hongki

skullhong 술만먹어 재진이요즘…RT @pri_jaeah98 @skullhong 요즘 재진오빠 진짜잘생겼어요……. 쟤진오빠 모먹는데요 요즘….??
Translation: Jaejinnie only drinks liquor recently… RT @pri_jaeah98 @skullhong Jaejin-oppa really looks handsome lately…… What does Jaejin-oppa eat recently….??

Dịch: Dạo này Jaejinnie chỉ toàn uống rượu thôi…RT @pri_jaeah98 @skullhong Jaejin oppa gần đây nhìn thật sự đẹp trai…Dạo này Jaejin oppa ăn gì thế…?

skullhong 루마니아 가야지가야지RT @Hongkita @skullhong 진짜 슬프다! 오빠, 루마니아에서도 콘서트하실 가능성이 있다고 말씀해 주세요, 네? ~ 파리랑 런던에만 오시는 것 맞죠?! T^T 오빠 보러 갈게요 ~ 정말 사랑해요 ~..
Translation: Have to go, have to go Romania RT @Hongkita @skullhong Really sad! Oppa, please say that there is a possibility of holding a concert in Romania too, ok? ~ You’re only coming to Paris and London right? T^T I will go and see oppa~ I really love you~..

Dịch: Sẽ phải tới, sẽ phải tới  Rumani RT @Hongkita @skullhong Thật sự buồn! Oppa, xin hãy nói rằng cũng có khả năng tổ chức concert tại  Rumani đi được không? ~ Các anh chỉ tới mỗi Paris và London thôi chứ gì? T^T Em sẽ đi xem các anh~ I really love you~..

skullhong 멘붕온다RT @O_h__ @skullhong 승현오빠랑성격비슷하다
Translation: Mental breakdown RT @O_h__ @skullhong Character is similar to Seunghyun-oppa.

Dịch: Sụp đổ tinh thần RT @O_h__ @skullhong Tính cách thì tương tự như Seunghyun oppa

skullhong 충격이다….스킨케어가야겟다RT @SSON_FT @skullhong 요즘은재진오빠가더잘생김요
Translation: That’s shocking…. I’ve to go for skincare RT @SSON_FT @skullhong Recently, Jaejin-oppa looks more good-looking.

Dịch: Thật là sốc… tôi phải đi chăm sóc da đây RT @SSON_FT @skullhong Dạo này Jaejin oppa nhìn đẹp trai hơn nhiều.

skullhong ……..미나리…….RT @JonghunS2_O3O @skullhong 미난오빠닮앗다
Translation: …….. Minari…….RT @JonghunS2_O3O @skullhong Resembles Minhwan-oppa

Dịch: …….. Minari…….RT @JonghunS2_O3O @skullhong  Giống Minhwan oppa

skullhong 영광입니다RT @qtuejh @skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그럼종훈오빠닮은건여?
Translation: That’s my honour RT @qtuejh @skullhong Kekekekekekekeke! How about resembling Jonghun-oppa?

Dịch: Đó là niềm vinh hạnh của tôi RT @qtuejh @skullhong Kekekekekekekeke! Thế giống  Jonghun oppa thì thế nào?

skullhong 욕하지마RT @sexy_island @skullhong 재진오빠 닮았다
Translation: Don’t use vulgar RT @sexy_island @skullhong Resembles Jaejin-oppa

Dịch: Đừng nói lời tầm thường thế RT @sexy_island @skullhong Giống Jaejin oppa

skullhong 똑같은 주둥이모양으로
Translation: With the same mouth expression

Dịch: Biểu cảm môi tương tự

skullhong 얼굴이 퀭~~~~하냐 ㅋㅋ
Translation: Face is boom~~~~ keke

Dịch: Mặt xị ra~~~~ keke

skullhong 손!!날씨가 더우니까!!
Translation: Hand!! Because the weather is hot!!

Dịch: Tay!! Bởi vì thời tiết nóng!!

skullhong 오랜만에…
Translation: It’s been a long time…

Dịch: Đã lâu rồi….

skullhong RT @FNC_ENT [FTISLAND] 송승현군이 뮤지컬 “잭더리퍼” 다니엘로 출연하게 되었습니다.
FTISLAND 데뷔일인 6월 7일 PM 2:00 첫 티켓팅이 진행되니
PRIMADONNA 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다. http://t.co/D9hWN3I1
Translation: RT @FNC_ENT [FTISLAND] Song Seunghyun-gun has been casted as Daniel in “Jack the Ripper”. Ticketing will start on FTISLAND’s debut day 7 June, at 2pm, we hope for lots of support from PRIMADONNA. http://t.co/D9hWN3I1

Dịch: RT @FNC_ENT [FTISLAND] Song Seunghyun sẽ đóng vai Daniel trong “Jack the Ripper”.  Vé được bán ra vào ngày debut của  FTISLAND, lúc  2 giờ chiều ngày 7/6. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ của PRIMADONNA. http://t.co/D9hWN3I1

skullhong 아구 내새끼들!!!가방이 너무작지??아빠가 돈열심히벌어서 가방하나씩사주께!!!!
Translation: Aigoo, my puppies!!! The carrier too small right?? Daddy will work hard to earn more money and buy a carrier for each of you!!!!

Dịch: Aigoo, cún con của ba!!! Cái lồng này quá chật phải không?? Ba sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm nhiều tiền hơn và mua cho mỗi đứa một cái lồng riêng!!!!

===oOo===
Credit: skullhong + ying1005@withtreasures (translation)

(trangiabao dịch)

%d bloggers like this: