@skullhong 09/2012

[Twitter] 120901 Hongki

skullhong 오늘콘서트 가슴이 행복해했다..낯설수있는 부분도 같이 즐겨주고 집중해줘서 고마워요 내일 rock을 즐깁시다
Translation: The concert today leaves me feeling happy in my heart.. Thank you for enjoying the unfamiliar parts and staying focused with us. Let’s enjoy the rock tomorrow.

Dịch: Concert hôm nay để lại cảm giác hạnh phúc trong trái tim tôi.. Cám ơn các bạn đã thưởng thức những phần không quen tai và tập trung cùng với chúng tôi. Hãy tận hưởng rock ngay mai nữa.

===

[Twitter] 120902 Hongki

skullhong 너무 고맙습니다 모두 수고!!!얘기했듯이 우리 더욱더 호흡을 맞쳐자 롹을 더 공부하자!!!사랑해!!밥두맛잇게잘먹었어!!
Translation: Thank you very much. Great job, everyone!!! Like what I’ve said, let’s be in rhythm! Let’s learn more about rock!!! I love you!! I’ve eaten well too!!

Dịch: Cám ơn các bạn rất nhiều. Mọi người làm tốt lắm!!! Như tôi đã nói, hãy cùng hòa nhịp! Hãy cùng học hỏi nhiều hơn về rock!!! Tôi yêu các bạn!! Tôi cũng ăn ngon miệng nữa!!


===

[Twitter] 120903 Hongki

skullhong ^^RT @sangkidz 비록 스텝으로 현장안내를 맡고 있었지만 공연문화를 즐길 줄아는 프리마돈나, 그리고 땀에 흠뻑 젖어가면서도 끊임없이 음악으로 마음을 나누며 소통한 FT아일랜드 분들 멋지셨어요!!! 프리마돈나분들을 칭찬해주세요! 말 최고 잘들음! @skullhong
Translation: ^^ RT @sangkidz Even though I’m just a staff who gave directions at the concert venue, Primadonna who knows how to appreciate the performance culture, and FTISLAND members who communicate and share their mind with music unceasingly, though they’re dripping wet with sweat, all of you were awesome! Do give Primadonna some praises! They really listen well! @skullhong

Dịch: ^^RT @sangkidz Mặc dù tôi chỉ là một nhân viên chỉ đạo tại nơi tổ chức concert, nhưng tôi thấy Primadonna là những người rất biết đánh giá văn hóa trình diễn, và các thành viên FTISLAND là những người không ngừng trao đổi và chia sẻ suy nghĩ về âm nhạc của họ với mọi người, mặc dù họ đang ướt sũng mồ hôi, tất cả các bạn đều rất tuyệt vời! Dành tặng những lời khen cho Primadonna! Họ rất biết nghe nhạc đấy! @skullhong

===

[Twitter] 120905 Hongki

skullhong 병신..이홍기
Translation: Disabled*.. Lee Hongki

Dịch: Thương binh….Lee Hongki
*Có thể Hongki đề cập đến cái nhọt ở mông mà cậu nói trên official cafe hôm qua.

skullhong “@FNC_ENT: [FTISLAND] 4TH ALBUM 타이틀 곡 ‘좋겠어’ 티저가 9월 6일 PM 12:00 네이버에서 독점 공개됩니다! 많은 관심 부탁드립니다!”
Translation: “@FNC_ENT: [FTISLAND] 4TH ALBUM title song “I Wish” teaser will be released on 6 September, 12PM on Naver exclusively! We hope for lots of interest!”

[Twitter] 120906 Hongki

skullhong

skullhong

skullhong 뮤비 촬영도와준 혜정이 땡큐^.^
Translation: Thank you to Hyejeongie who helped us in the MV filming ^.^

Dịch: Cám ơn Hyejeong đã giúp chúng tôi quay MV ^.^

skullhong 오늘 와준 바보들 너무 고맙다 같이 aoa응원해줘서 고맙다 ^.^마음도 이쁘네 점점 익숙해져가는거같다 혼자하는엠씨..
Translation: Our fools who came today, thank you very much. Thank you for supporting aoa together ^.^ So kind at heart. I think I’m slowly getting used to it. Being an MC alone.

Dịch: Các bạn ngốc đã đến hôm nay, cám ơn các bạn rất nhiều. Cám ơn các bạn đã cùng ủng hộ cho AOA ^.^ Các bạn thật tốt. Tôi nghĩ, tôi đang dần thích nghi với việc này, làm MC một mình.

skullhong 영상차래…지방도 좀..
Translation: It’s a video truck… In the provinces too, please..

Dịch: Xe tải quảng cáo…Làm ơn đi về cả các vùng xa nữa…

skullhong 이따엠카에서 보자..오늘은 아델의 someone like you 라는 노랠들으면서잘래..소중하다 생각하는건 사실 그때지켜야되는데 왜 뒤늦은 후회를 맛보는걸까난…늘…
Translation: See all of you at Mcountdown later.. I want to listen to Adele’s someone like you as I sleep today.. I should actually cherish what I think is precious that time, why do I regret only later…all the time…

Dịch: Hẹn gặp các bạn lát nữa tại MCountdown…Tôi muốn nghe Someone like you của Adele khi tôi đi ngủ ngày hôm nay.. Khi đó, tôi thực sự chân trọng những thứ tôi cho là quý giá, tại sao sau đó tôi lại chỉ có hối tiếc thế này…lần nào cũng vậy..

===

[Twitter] 120907 Hongki

skullhong 일요일날보장
Translation: See all of you on Sunday

Dịch: Hẹn gặp tất các các bạn vào chủ nhật.

skullhong 응답하라응답하라!!!!!으악 너무재밌더ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ나도 출연하래래야앵애넨애애애애애애애ㅠㅠㅠㅠㅠ시즌2!!!!해라아아아아아ㅠㅠㅠㅠㅠ
Translation: Reply, reply!!!!! Argh, so interestingㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Let me appear on the show toooooooooㅠㅠㅠㅠㅠ Season 2!!!! Let me do ittttttㅠㅠㅠㅠㅠ

Dịch: Reply, reply!!!!! Argh, quá thú vị ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Hãy cho tôi tham gia vào phim vớioooooㅠㅠㅠㅠㅠ Phần 2!!!! Hãy cho tôi đóng phần 2ㅠㅠㅠㅠㅠ

(Hongki nhắc đến drama Reply 1997)

skullhong 맨날 공연만하고 살순없나?
Translation: Can I not live just by doing concerts everyday?

Dịch: Chẳng lẽ tôi không thể sống bằng cách làm concert mỗi ngày được sao?

===

[Twitter] 120909 Hongki & Jaejin

skullhong 헤헤
Translation: Hehe

saico011 @skullhong 이거 만든거져???진짜찍은거??
Translation: @skullhong You made this right??? Or is it really taken shot??

Dịch: @skullhong Anh sửa đúng không??? Hay là chụp thật đấy??

saico011 @skullhong 아니 진짜 귀신같은거보인다니까?
Translation: It really looks ghostly, isn’t it?

Dịch: Trông rất là ma quái, nhỉ?

skullhong @saico011 뭐가!!
Translation: @saico011 What!!

kullhong 어?이거 뭐야 내얼굴밑에 이거뭐야….ㅡㅡ 아 소름돋아
Translation: Huh? What’s this? What’s this beneath my face….ㅡㅡAh, goose bumps

Dịch: Hả? Cái gì thế? Cái gì ở gần mặt mình thế kia….ㅡㅡAh, sởn hết gai gà gai ốc.

skullhong 이거뭐야
Translation: What’s this

Dịch: Cái gì đây?

saico011 @skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아뭐야이상해 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 쟤 누워있잖아ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Translation: @skullhong Kekekekekeke! Ah, what’s that? It’s so strange! Kekekekekeke! Ah, he’s lying down ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Dịch:  @skullhong Kekekekekeke! Ah, cái đó là cái gì?  Nhìn rất lạ! Kekekekekeke! Ah, anh ấy đang nằm ạ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

===

[Twitter] 120909 Hongki

skullhong 안녕하세요?
Translation: Hello?

skullhong 오늘너무늦게까지같이잇어줘서 너무 고마운데 우리 걱정하시는 부모님께 꼭전화드리자 ㄱ바로집으로들어가고 부모님들..죄송합니다
Translation: Thank you for being with us till this late today. But let’s give a call to our parents who are worried. We’re going home now.. Sorry

Cám ơn các bạn hôm nay đã ở bên chúng tôi cho tới lúc khuya như thế này: Nhưng hãy gọi cho cha mẹ các bạn, những người đang lo lắng. Chúng tôi về nhà bây giờ đây…Xin lỗi.

skullhong 오늘 너무 고맙다 아가들아 정말…!!!덕분에 녹화 잘끝난거같애 ㅋㅋ 다음주부터활동시작이니까 한번 달려보자. 아..그리고 밥챙겨줄라햇는데 내가 모니터하느라 까먹엇어 미안 ㅠㅠ
Translation: Thank you very much for today, our dearies, really…!!! Thanks to all of you that the recording went well, keke! Our activities will start next week, let’s go for it one more time. Ah.. I was supposed to take care of the meals. But I was monitoring and I forgot about it. Sorry ㅠㅠ

Hôm nay cám ơn các bạn rất nhiều, những người bạn yêu quý của chúng tôi, thật đấy…!! Nhờ có các bạn mà buổi ghi hình diễn ra xuôn sẻ, keke! Mọi hoạt động của chúng tôi sẽ bắt đầu từ tuần sau, hãy đến cổ vũ chúng tôi hơn một lần nhé…À..tôi đã định chuẩn bị đồ ăn, nhưng tôi mải theo dõi ghi hình nên tôi đã quên mất. Xin lỗi nhéㅠㅠ

___

[Twitter] 120909 Hongki & Jonghoon

skullhong 오늘너무늦게까지같이잇어줘서 너무 고마운데 우리 걱정하시는 부모님께 꼭전화드리자 ㄱ바로집으로들어가고 부모님들..죄송합니다
Translation: Thank you for being with us till this late today. But let’s give a call to our parents who are worried. We’re going home now.. Sorry

Cám ơn các bạn hôm nay đã ở bên chúng tôi cho tới lúc khuya như thế này: Nhưng hãy gọi cho cha mẹ các bạn, những người đang lo lắng. Chúng tôi về nhà bây giờ đây…Xin lỗi.

FtGtJH @skullhong 사랑합니다
Translation:

@skullhong I love you

___

[Twitter] 120911 Hongki

skullhong 누구?
Translation: Who’s this?

skullhong 쥐잡아 무긋다!!!
Translation: Eat the rat!!!

Săn chuột!!!


[Twitter] 120912 Hongki

skullhong 내일 엠카오는 아가들 !! 손!! 그 손에 꼭 타월을 묶어서 와라 놀자내일 뭔노래할지 힌트준거양
Translation: Dearies who are coming for Mcountdown tomorrow!! A show of hands!! Do come with your hands wrapped in towel. Let’s play! I’m giving you a hint on the song we’re singing tomorrow.

Những bạn yêu quý nào ngày mai tới xem M!Countdown!!Giơ tay lên!!Hãy tới với chiếc khăn quấn trong tay. Hãy cùng chơi nào! Tôi đang gợi ý cho các bạn về bài hát chúng tôi sẽ trình bày ngày mai đấy.

skullhong 날씨가 우울하군…추천 노래 하나! 30 seconds to mars – the kill
Translation: The weather is gloomy… One song recommendation! 30 seconds to mars – the kill

Thời tiết thật ảm đạm…Gợi ý một bài hát! 30 seconds to mars – the kill

___

[Twitter] 120913 Hongki

skullhong 애고 한숨도 못자고 사녹끝..이따 2시반쯤 렛잇고 사녹때보자^.^
Translation: Aigoo. Ended the pre-recording without sleeping a wink.. See all of you later at about 2.30pm for ‘Let it go’ pre-recording^.^

Aigoo. Xong buổi ghi hình trước mà không chợp mắt tẹo nào…Hẹn gặp lại các bạn lát nữa lúc khoảng 2:30pm để ‘Let it go’.

___

[Twitter] 120914 Hongki

skullhong 뭔소리지..RT @AloeFee @skullhong 우리는 500.000 자녀가 할 수 있습니까?
Translation: What do you mean..RT @AloeFee @skullhong Can we do (/have) 500.000 children? (Note: not sure of meaning)

Ý bạn là gì…RT @AloeFee @skullhong Chúng ta có thể 500.000 em bé? (người dịch không chắc nghĩa / Bạn này Pri Đức, ý nàng ta là muốn có 500,000 đứa con với Hongki =))) Nói chung mention thế này để được RT là chính)

skullhong 비온다..다들 비조심해^.^ 뮤뱅오는 아가들도 학교가는아가들도 출근하는아가들도 우리 이모아가들도 외국인 아가들도 남자아..가..?
Translation: It’s raining.. Everyone, please take care^.^ Dearies who are coming for Music Bank, dearies who are attending school, dearies who are attending work, our imo dearies, foreigner dearies, as well as male dear..ies..?

Trời đang mưa… Mọi người hãy cẩn thận nhé^.^ Những fan yêu quý đang trên đường đến Music Bank, những fan yêu quý đang ở trường học, những fan yêu quý đang ở chỗ làm, những fan yêu quý trong nước, những fan nước ngoài yêu quý, và cả những fan nam yêu…quý…nữa

[Twitter] 120915 Hongki

skullhong 오늘은 즐거운 토요일!!다들 즐거운 하루 되고 이따가 음중에서 보자!!
Translation: It’s an enjoyable Saturday today!! Have a nice day everyone and see you at Music Core later!!

Hôm nay là một ngày thứ bảy thú vị!! Chúc các bạn có một ngày tốt lành và hẹn lát nữa gặp lại tại Music Core!!

___

[Twitter] 120916 Hongki

skullhong 멋쪄!!!RT @yhs05196 @skullhong 오빠 오늘 돌격부대가 명동에서 홍보햇어요,!!!!!!!
Translation: Cool!!! RT @yhs05196 @skullhong Oppa, ‘Assault Team’ was promoting at Myeongdong today!!!!!!!

Tuyệt vời!!!RT @yhs05196 @skullhong Oppa, hôm nay ‘Assault Team’ đã quảng bá tại Myeongdong!!!!!!!

skullhong 헐..오늘 홍기스트 10주년이네…ㅋㅋ어느덧 방송데뷔13년…ㅠㅠ헉 ㅋㅋ 홍기스트…진짜멋지다 10년동안 꾸준히 있어줘서^.^너희말대로 15주년되면 쿨럽빌려서 올나잇하자 고마워 땡큐!!!
Translation: Wow.. It’s Honggist’s 10th anniversary… Keke! It’s been 13 years since debut…ㅠㅠ Keke! Honggist… really fantastic, staying by my side without fail for 10 years ^.^ Like what you’ve said, we will rent a club on our 15th anniversary and play all night! Thank you, thank you!!!

Wow…kỷ niệm 10 năm thành lập Honggist…Keke! Đã 13 năm trôi qua kể từ khi debut…ㅠㅠ Keke! Honggist…thật sự tuyệt vời, luôn ở bên cạnh tôi trong suốt 10 năm qua ^.^ Giống như những gì các bạn nói, vào ngày kỷ niệm 15 năm, chúng ta sẽ thuê một clun và chơi thâu đêm! Cám ơn, cám ơn các bạn!!!!

skullhong 결국…?일부러…?
Translation: In the end…? It’s on purpose…?

Cuối cùng là…? Điều đó là có mục đích…?

____

[Twitter] 120918 Hongki
skullhong 불만이 너무많다..? 그럴때잔아? 제2의 질풍노도의 시기 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 초져
Translation: Feeling discontented with many things..? There’s such a time, isn’t it? The 2nd stormy period, kekekekekekeke! Screw it

Cảm giác bất mãn với rất nhiều thứ…?Sẽ có thời điểm như này phải không? Bão cấp 2, kekekekekeke!

___

[Twitter] 120919 Hongki

skullhong Breake the rules

Phá vỡ những quy tắc.

[Twitter] 120920 Hongki

skullhong 대박. ..정말고마워 예상도 못했다 이번에는… 항상 늘 감동줘서 너무 고맙다 열심히할께 사랑해!!!!!
Translation: Awesome. .. Thank you so much. Didn’t expect it this time… Always deeply moved by all of you, thank you. We will work hard. I love you!!!!!

Tuyệt vời… Cám ơn các bạn rất nhiều. Lần này tôi đã không ngờ…Lúc nào cũng bị cảm động sâu sắc vì tất cả các bạn, cám ơn. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi yêu các bạn!!!!!

skullhong 투표고고!!!초져!!!
Translation: Voting go go!!! Rock it!!!

Nhắn tin bầu chọn go go!! Rock it!!

____

[Twitter] 120921 Hongki

skullhong 임진각에서 오래 기다리셨죠?죄송합니다.조심히 돌아가세요..프리들도 꼭 부모님께전화드리고!!멘붕이다..
Translation: Waited for a long time at Imjingak, right? Sorry. Go back safely.. Pris, do give your parents a call!! Having a mental breakdown..

Đã phải chờ lâu ở Imjingak đúng không? Xin lỗi. Hãy về nhà an toàn nhé…Pris, hãy gọi điện cho bố mẹ các bạn!!Mệt mỏi quá…

___

[Twitter] 120922 Hongki

skullhong 오늘스케줄 종료..다들 수고했어 조심히들어가 요즘 밤이 무서운 세상이야
Translation: Today’s schedule has come to an end.. Thank you, everyone. Go back safely. Recently, the night is a scary world.

Lịch trình hôm nay đã kết thúc…Cám ơn tất cả mọi người. Hãy về nhà an toàn. Dạo này ban đêm là một thế giới đáng sợ.

skullhong “@SANGCHUKANGCHU: 오랜만에 꼬봉이랑 @skullhong MM 나 왜 느끼하게 쌍꺼풀이 생겼지…?”반대아니예요?ㅋㅋㅋ죄송햡니더…때리지마요 제발…아파요정말
Translation: “@SANGCHUKANGCHU: With my follower after such a long time @skullhong MM Why do I have such greasy double eyelids…?” Isn’t is the oppositie? Kekeke! Sorry… Don’t hit me, please… It’s really painful

“@SANGCHUKANGCHU: Với cái đuôi của tôi sau một thời gian dài không gặp @skullhong MM Tại sao anh lại có đôi  mắt hai mí dầy cộp này nhỉ…?” Không phải đối lập à? Kekeke! Em xin lỗi…xin đừng đánh em…Thực sự rất đau đấy.

skullhong 미안해 오늘…오늘은 좀 내가 창피했지?미안..근데 나도 너무싫었는데 앞으로를 위해서 어쩔수없었어…이따 팬싸인회에서보자
Translation: Sorry for today… I was a little embarrassed today right? Sorry.. I hated it as well but for the sake of the days ahead, there’s no other way… See you at the fansign session later

Xin lỗi vì ngày hôm nay…Hôm nay tôi có một chút đáng xấu hổ phải không? Xin lỗi…Tôi cũng ghét thế nhưng  vì những ngày tiếp theo nên chẳng có cách nào khác…Hẹn gặp lại các bạn tại buổi ký tặng lát nữa.

 

[Twitter] 120924 Hongki

skullhong 정선희누나 라디오 고고
Translation: Jung Sunhee-noona radio, go go

Radio của chị Jung Sunhee, đi nào.

skullhong 아가들!!나랑 같이 영화찍을텨??
Translation: Dearies!! Do you want to film the movie together with me??

Các bạn yêu quý!! Các bạn có muốn cùng quay phim với tôi không???

skullhong “@toreore9292: @skullhong 홍기씨 촬영 파이팅! 또래오래는 휴가이지만 말입니닭. 홍기씨 몫까지 대신 놀아드리겠닭 휏휏휏”ㅡㅋㅋ나도
Translation: “@toreore9292: @skullhong Hongki-ssi, fighting for the filming! Toreore is on a holiday though. We will play for your share too. Hehehe”ㅡ Keke! Me too

“@toreore9292: @skullhong Hongki-ssi, fighting cho việc quay phim nhé! Dù Toreore đang có kỳ nghỉ nhưng chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Hehehe”ㅡ Keke! Tôi cũng vậy.

skullhong “@FtGtJH: 효신이형 전역을 축하드립니다 룰루~~~~”ㅡ 와우!!!!ㅎㅎ
Translation: Congratulations on Hyoshinnie-hyung’s discharge from military service!

Chúc mừng anh Hyoshinnie hoàn thành nghĩa vụ quân sự!Lullu~~~~”ㅡWow!!!!! Hehe

skullhong 우리는 촬영중 아구 이뻐라!!!!!!
Translation: We’re in the midst of filming. Aigoo, so pretty!!!!!!

Chúng tôi đang quay phim. Aigoo, xinh quá cơ!!!!

skullhong 오늘부터 영화촬영 시작…스케줄이 좀 힘들겠지만 화이팅하자 즐겁게 쵸지자
Translation: Movie filming starts today… Schedule could be a little tough but let’s fighting! Enjoy all the way.

Hôm nay sẽ bắt đầu quay phim…Lịch trình có thể sẽ vất vả hơn chút nhưng cố lên nào! Hãy tận hưởng tất cả mọi thứ.

[Twitter] 120925 Hongki

skullhong 오늘 태우형이하시는 방송갔다왔다 좋다그냥 뭐 실수를 했건 분위기가 어쨋건..그냥 좋았다 하지만 뭔가 자꾸 내 스스로 만족하지 못한다 뭔가를 더 원한다…그리고 오늘토크…오해다…모함이야!!!!
Translation: Back from Taewoo-hyung’s program today. It’s simply good. Well, whether or not I’ve made mistakes, whatever it is about the atmosphere.. It was just good. But I’m not satisfied with myself all the time. Somehow, I want to do something more… And the talk today… It’s a misunderstanding… It was a setup!!!!

Vừa từ chương trình của anh Taewoo về. Đơn giản là một chương trình hay. Vâng, dù tôi có phạm lỗi hay không thì vấn đề là không khí của chương trình…đơn giản là rất thoải mái. Nhưng tôi luôn không hài lòng với bản thân mình. Cảm giác tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa…Và buổi trò chuyện ngày hôm nay…là hiểu lầm thôi…Điều đó đã được sắp đặt hết rồi!!!!

skullhong RT @ari_fc32 @skullhong ほんぎ、いきたいよ〜!! とおいよ〜。 でもほんぎたちとあそびたい!(つД`)ノ いっていい??とぜんだろ??
Translation: RT @ari_fc32 @skullhong Hongki, I want to go~!! It’s far~. But I want to play with Hongki and others!(つД`)ノ Is it ok to go?? Of course??

RT @ari_fc32 @skullhong Hongki, tôi muốn đi~!! Xa quá~. Nhưng tôi muốn chơi cùng với Hongki và những người khác nữa!(つД`)ノ Đi xem sẽ ổn chứ?? Dĩ nhiên??

skullhong RT @leehongkipri @skullhong いかない つもりだが、ほんぎが こういったら、いきたくなった!!どうしよう。。。。とおい・・・・・・・・・でも ほんぎに あいたい。。。。。。TT ㅡ おいで
Translation: RT @leehongkipri @skullhong Was thinking that I couldn’t go but since Hongki mentioned about it, I want to go!! What should I do…. It’s far……… But I want to meet Hongki……TT ㅡCome

RT @leehongkipri @skullhong Tôi đang nghĩ là mình không thể đi được, nhưng vì Hongki đã nhắc đến nên tôi lại muốn đi!!! Tôi nên làm gì bây giờ…xa quá….nhưng tôi muốn gặp Hongki…TT ㅡ Đi đi.

skullhong 10/20ごべ??で liveあるね!!あそぶじゅんびは??
Translation: 10/20 There’s a live in Gobe (Kobe)?? Ready to play??

20/10 sẽ có buổi live tại Kobe??? Các bạn có sẵn sàng để chơi??

skullhong 주름도 생기고…
Translation: Wrinkles are forming too…

Đang có nếp nhăn nữa…

skullhong The stage big pleasure 1회 녹화준비 똥배 가리기
Translation: Preparing for the stage big pleasure round 1 recording. Covering my potbelly.

Chuẩn bị cho lần ghi hình đầu tiên của The Stage big. Che cái bụng béo của tôi.

skullhong 화정누나의 파워타임 고고
Translation: Hwajung-noona’s Power Time, go go

Radio Power Time của chị Hwajung, go go.

[Twitter] 120926 Hongki

skullhong 피곤허네
Translation: So tiring
___

Twitter] 120927 Hongki

skullhong

skullhong

skullhong 엠카고고
Translation: Mcountdown, go go

skullhong 애고 나 촬영하는거 걸렸구나 협조해 주셔서 다들 감사합니다 전 다른씬이 또있어서 이만..
Translation: Aigoo, I was caught filming. Thank you for all of your cooperation. I have another scene, that’s all for now..

Aigoo, tôi bị bắt gặp đang quay phim. Cám ơn sự hợp tác của tất cả các bạn. Tôi còn có một cảnh khác nữa, cho tới giờ là thế…

skullhong RT @91isline @skullhong 홍기오빠, SF.HEROS의 홍기오빠에게 전해 주세요. 댄스가 너무 잘하시네요. 역시 FTISLAND의 홍기오빠와는 달라요.ㅋㅋㅋㅡ나좀짱이야?
Translation:  RT @91isline @skullhong Hongki oppa, please convey this to SF. HEROS’ Hongki oppa. He dances very well. Different from FTISLAND’s Hongki oppa indeed. KekekeㅡI’m rather awesome?

RT @91isline @skullhong Hongki oppa, xin chuyển lời cho Hongki oppa của SF. HEROS. Anh ấy nhảy rất tốt. Đúng là khác xa với Hongki oppa của FTISLAND. KekekeㅡTôi khá là tuyệt vời đúng không?

skullhong RT @Mingwaiyy @skullhong 오빠…너 미쳤어 요?ㅋㅋㅋㅡ요즘이래내가
Translation: RT @Mingwaiyy @skullhong Oppa… Have you gone crazy?

RT @Mingwaiyy @skullhong Oppa… Anh điên à? Kekekeㅡ Dạo này tôi toàn như vậy đấy.


[Twitter] 120928 Hongki

skullhong RT @my940105 @skullhong 홍기오빠 홍기오빠!!!!! 처음 뵙겄습니다^^~ 오빠들은 10월20일 Love Concert (일본 고베) 진짜 옵니까??>_< 공식발표가 없니까 내 친구가 많이 걱정합니다…ㅠㅠㅡ갑니다
Translation: RT @my940105 @skullhong Hongki oppa, Hongki oppa!!!!! Nice to meet you^^~ Will all of you really come on 20 October for Love Concert (Kobe, Japan)?? >_< There is no official annoucement and many of my friends are worried…ㅠㅠㅡWe’re going.

RT @my940105 @skullhong Hongki oppa, Hongki oppa!!!!! Vui được gặp anh^^~ Tất cả thực sự sẽ đến biểu diễn tại Love Concert hôm 20/10 chứ???>_< Chưa có thông báo chính thức và nhiều bạn của em đang lo lắng…ㅠㅠㅡ Chúng tôi sẽ tới.

skullhong RT @Hongkita @skullhong @FtGtJH @saico011 @chungxuan @FtDrMH1111여기 봐요 오빠들을위 해 우리의 응원! 루마니아는 여러분들 사랑해요! .ㅡ루마니아 내가 간다진짜
Translation: RT @Hongkita @skullhong @FtGtJH @saico011 @chungxuan @FtDrMH1111 Look over here. This is our support for oppas! Romania loves all of you!.ㅡ I will definitely go Romania.

RT @Hongkita @skullhong @FtGtJH @saico011 @chungxuan @FtDrMH1111 Hãy nhìn đây. Đây là sự ủng hộ của bọn em dành cho các anh! Rumani yêu tất cả các anh!.ㅡ Tôi chắc chắn sẽ tới Rumani.

skullhong RT @juhee0008 @skullhong ㅎ이제알았냐??상추님응원하느라..목쉬었다요^^ㅡㅋㅋ상추형이 고마워할꺼임!!!!
Translation: RT @juhee0008 @skullhong Hehe! Did you finally know?? Our voice became hoarse.. cheering for Sangchu-nim^^ㅡKeke! Sangchu-hyung will be grateful!!!!

RT @juhee0008 @skullhong Hehe! Cuối cùng thì anh cũng biết?? Giọng của bọn em trở nên khàn đặc…cổ vũ cho Ngài Sangchu ^^ㅡKeke! Anh Sangchu chắc sẽ rất cảm kích!!!!

skullhong 뮤뱅수고!””역시 너희가 짱이다 ㅋㅋ 이따 슈키라에서 보자
Translation: Great job for Music Bank!”” All of you are the best, indeed. Keke! See you later at Sukira.

Music Bank các bạn làm tốt lắm! Tất cả các bạn quả là nhất. Keke! Hẹn lát gặp lại tại Sukira.

[Twitter] 120929 Hongki

skullhong 늦게까지 응원해줘서 고마워.. 아까도얘기했지만 꼭 부모님께 전화들이 뭉쳐서 다녀 절대 혼자다니지마!!
Translation: Thank you for supporting us till this late.. Though I’ve said this just now, do give a call to your parents. Go back together in groups, don’t go back alone!!

Cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi tới tận khuya như thế này…Dù tôi vừa mới nói xong nhưng hãy gọi điện cho cha mẹ các bạn. Hãy đi cùng nhau theo nhóm, đừng đi về một mình!!

skullhong RT @yazya95 @skullhong 상추오빠가 하니까 불독한테 쓰는 그 개 목걸이…같은건 저만 느끼는거겠죠ㅡ푸핳하하하하핰ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: RT @yazya95 @skullhong Sangchu oppa wearing the hairband is like a bulldong wearing a dog collar… Am I the only one who feels this way ㅡPwahahahahahah kekekekekekekekekekekekekeke

RT @yazya95 @skullhong Sangchu oppa đeo bờm giống như chú chó bulldog đeo vòng cổ ấy…Có phải em là người duy nhất cảm thấy thế không nhỉㅡPwahahahahahah kekekekekekekekekekekekekeke

skullhong 이건…?
Translation: This is…?

Đây là…??

skullhong “@SANGCHUKANGCHU: 홍기 머리띠 내가 더 잘어울린다. 보고있나 이홍기? @skullhong”ㅋㅋㅋ그래요?
Translation: “@SANGCHUKANGCHU: I suit Hongki’s hairband more. See this, Lee Hongki? @skullhong” Kekeke! Is that so?

“@SANGCHUKANGCHU: Tôi hợp với cái bờm của Hongki hơn. Nhìn cái này chưa, Lee Hongki? @skullhong” Kekeke! Vậy sao?

skullhong 즐추!!!
Translation: Have an enjoyable Chuseok!!!

Chúc mọi người Tết trung thu vui vẻ!!!

Credit: skullhong + ying1005@withtreasures (translation)
trangiabao@kites.vn

%d bloggers like this: